Valpedagbok D-kull; Ambra og Heiko

Puppydiary D-litter; Ambra and Heiko

3/5-13

Har lagt ut noen bilder fra 1. mai da vi var på første kjøretur og besøkte Gry og Kenneth på Svartskog. De har tre stabijer; Bailo, Bebe som er fra oss, og Comma. I morgen er det valpetest, skriver mer etter den. Det er full fart her nå, og valpene er så herlige. Bare en uke igjen til de første reiser......

Here are some pictures from 1st of May when we took the puppies with us in the car and visited Gry and Kenneth at Svartskog. They have three stabijs; Bailo, Bebe from us, and Comma. Tomorrow we will have a puppytest, I will write more after that. It is full speed here right now, and the puppies are so lovely. Only one week left before the first will go to their new homes....

22/4-13

I dag er valpene 5 uker, ukene bare flyr avgårde, om 3-4 uker forlater de oss. Har avtalt tid for valpetesten, den blir lørdag 4. mai, og etter at den er ferdig blir valpene fordelt.

De er bare superskjønne, og blir bare mer og mer rampete for hver dag som går. I går formiddag åpnet jeg terrassedøren, hadde satt opp noen kompostgrinder sånn at de har et litt begrenset område sånn helt i starten. Delko var den mest nysgjerrige og var ute opptil flere ganger, faktisk var han ute og gjorde fra seg også, flink gutt. Dizel var også en tur ute, og Delta var like før......

Nå spiser de tørrfòr 4 ganger pr dag, og er veldig bra i magen alle sammen. Har blandet inn litt vom og hundemat kylling i dag til dem, noe som falt i smak. Ambra får også dette innimellom blandet i fòret.

Vi har jevnlig besøk og valpene er veldig glad i mennesker. Bare de blir litt mer husvarme ute, skal vi ta ut noen av de andre hundene sammen med dem. Marco er jo bare supersøt, og var så flink med bernervalpene vi hadde i fjor.

Today the puppies are 5 weeks, weeks just fly off, about 3-4 weeks they leave us. Have made an agreement for the puppy test, it is Saturday 4th of May and after it is finished we will find to whom the puppies are going.

They are lovely, and they are getting more and more naughty day by day. Yesterday I opened the terrace door, had set up some gates so they had a restricted area. Delko was most curious and was outside several times, he did some pooh outside as well, good boy. Dizel was outside once, and it was just before Delta also was outside....

Now they eat doogfood 4 times pr day, and that is working very well. Have mixed some dogmeat chicken into their food today, and it looked like they liked it. Ambra also get this now and then.

We have regularly visitors and the puppies are very fond of people. When they have been more outside we will let them meet some of the other dogs. Marco is very sweet and was very good with the berner sennenpuppies we had last year.

 
3 uker/weeks
 
4 uker/weeks
 
 
 
 
 
210413

10/4-13

Dagbok er vel kanskje litt å ta i, for nå er det plutselig gått 2 1/2 uke. Jeg skylder litt på påsken og at jeg måtte dra på paringstur med Gozita, paringene ble noen dager senere enn jeg hadde trodd, og dermed tok det lenger tid før jeg var hjemme igjen. Bodde hos Ambras bror Amigo og hans eier Helga-Mari mens jeg var på vestlandet, og det var kjempekoselig.

For 2 dager siden var valpene 3 uker, dagene flyr avgårde. Jeg kom hjem fredag kveld, og det var meningen at vi skulle flytte dem lørdag. Tidligere har vi brukt presenning med aviser og ryer oppå i valpegården, men jeg husker at Catrine som har Bindji fortalte meg at de hadde brukt noe annet, så da måtte jeg sjekke det. Etter at målene var tatt, dro Lars avgårde for å kjøpe gulvbelegg lørdag formiddag, men da vi hadde lagt det ut og skulle sette opp valpegården igjen, viste det seg at de som hadde målt hadde gitt oss 20 cm for kort på den ene siden, ganske surt. Så da bestemte vi oss for å vente til mandag kveld med det prosjektet.

Men, da ble valpene flyttet opp der vi har stue og kjøkken, og det er litt mer fart hele tiden. Valpekassa følger med opp, trygt for dem å ha den og siden det er plass, så kan den være der.

Det blir mye nytt denne uken, nå har valpene såvidt begynt å smake litt tørrfòr, og de skal også få sin første ormekur.

Synes alltid det er så forunderlig å observere hvor lite de bryr seg om at de store bjeffer.

Diary is perhaps a bit to take in, for now it's suddenly gone 2 1/2 weeks. I owe a bit on Easter and I had to go with Gozita at a matingtrip, matings were a few days later than I had thought, and that's why it took longer before I was home again. Stayed with Ambras brother Amigo and his owner Helga-Mari while I was on the west coast, and it was really nice.

2 days ago puppies were 3 weeks, the days fly away. I came home Friday night and it was intended that we should move them Saturday. Earlier we have used tarpaulin covered with newspapers and rugs on top of in the puppy farm, but I remember that Catrine who ownes Bindji told me that they had used anything else, so I had to check it out. After the objectives were taken, went Lars off to buy flooring Saturday morning, but then we'd put it out there and would set up a puppy farm again, it turned out that they who had measured had given us 20 cm too short on one side, quite acidic. So then we decided to wait until Monday night with the project.

However, the pups were moved up where we have a living room and kitchen, and it's a little more speed all the time. Litterbox follow up, safe for them to have it, and since there is space, it can be there.

There is much new this week, now the puppies just started to taste a little dog food, and they will also get their first deworming.

Seems it's always so amazing to observe how little they care about the barking of the other dogs.

 
 
Dag/day 6
 
Dag/day 9
 
070413
 
 
 
 
3 uker/weeks 090413

23/3-13

Søndag ettermiddag og kveld 17. mars målte jeg temperaturen på Ambra, og den var da nede i 37,1 grader. Normalt sett stresser jeg ikke så mye med de målingene, så vi gikk og la oss som normalt den kvelden. Dvs at Anders la seg inne hos Lars, og jeg på valperommet. Ambra ville sove inne hos dem, men noe senere ville hun tydeligvis ut. Vannet gikk rundt 23.30, og da var det bare å vente.

00.32 kom den første, som skulle vise seg å være den største på 436 gram. De fem første kom med ca 20 minutters mellomrom før det roet seg litt mer. Den niende og siste kom 8.29. Totalt ble det 6 hanner og 3 tisper, men den ene av tispene var født uten hale. Det alene hadde nødvendigvis ikke vært noe problem, men da hun ble sjekket nærmere viste det seg at hun ikke hadde analåpning. For å være sikre tok vi med oss henne og Ambra til veterinær samme kveld, og det var dessverre ikke noe annet å gjøre enn å la henne få sovne inn.

Jeg var litt usikker på om alle morkakene hadde kommet ut, så det ble tatt både ultralyd og røntgen av Ambra. Det så ut som noe var igjen, men veterinær ville se det an i stedet for å sette henne på antibiotikakur med en gang. Hun spiser godt og virker i fin form, men peser litt innimellom. Kan jo hende det blir litt varmt for henne også.

En av tispene blir igjen her, har en liten forkjærlighet for en av dem allerede, men vi får se an litt hvordan de utvikler seg. Alle valpene er nå bortbestilt, og det er godt å vite at man har kjøpere til alle. Det er enormt stor etterspørsel, spesielt etter tisper, så det var ikke mye vi kunne bidra der dessverre.

Alle valpene legger godt på seg, og vi får håpe alt går bra nå fremover. De har fått egne sider som dere finner link til under D-kullet.

Sunday afternoon and evening 17th ofMarch I measured the temperature of Ambra, and it was then down to 37.1 degrees. Normally I do not rush so much with the measurements, so we went to bed as usual that night. Ie Anders let himself in for Lars and I at the puppy room. Ambra would sleep there with them, but later she would obviously out. The water was around 23:30, and then it was only to wait.

0:32 came the first, which would prove to be the biggest at 436 grams. The first five came with about 20 minutes before it calmed down a bit more. The ninth and last was 8.29. A total of 6 males and 3 females, but one of the females were born without a tail. It alone had not necessarily been a problem, but when she was checked closer it turned out that she had anal opening. To make sure we brought her and Ambra to the vet same evening, and there was unfortunately nothing else to do but to put her asleep.

I was a little unsure about all the placentas had come out, so it was taken both ultrasound and X-rays of Ambra. It looked like something was left but the vet wanted to see the way in instead of putting her on antibiotics right away. She eats well and seems in good shape, but the pants off a little. Maybe it's a bit hot to her.

One of the females will stay here, have a slight preference for one of them already, but we'll see, depends a little how they develop. All puppies have now been sold, and it's good to know that you have buyers for all. There is huge demand, especially for females, so there was not much we could help there unfortunately.

All puppies do well on it, and we hope all goes well now forward. They've got their own pages you will find a link to the D-litter.

4 valper født/4 puppies born
En trøtt og fornøyd mamma/a tired and satisfied mum.
Dagen etter/the day after.
Dag/day 3
Dag/day 4
Dag/day 5

15/3-13

I går var det 8 uker siden paring nr. 2, og vi var på røntgen med Ambra for å sjekke antall valper. Det kan se ut som det er 10, var ihvertfall det veterinæren antydet. Han fant 9 hoder og 10 ryggrader, og det tyder på at Ambra fortsatt er veldig fruktbar selv om hun snart er 8 år. Veide henne igjen og hun har den siste uken økt til 23,6 kg, altså tilsammen 6,3 kg.

Nå er det bare å vente til ting skal skje, og jeg tipper det blir valpefødsel i begynnelsen av neste uke.

Yesterday it was 8 weeks since mating no. 2, and we were on X-ray with Ambra to check the number of puppies. It may look like there are 10, was at least the vet suggested. He found 9 heads and 10 spines, suggesting that the Ambra is still very fertile even though she is nearly 8 years. Weighted her again and she has the past week increased to 23.6 kg, ie a total of 6.3 kg.

Now it's just waiting for things to happen, and I guess it gets puppy birth at the beginning of next week.

4 uker/weeks 49 cm

5 uker/weeks 54 cm

6 uker/weeks 64 cm

7 uker/weeks 72 cm

8 uker/weeks 77 cm

 
 
 

15/3-13

Her kommer både 7- og 8 ukers oppdatering da vi for en uke siden var i England på en stor utstilling med Marco. Ambra fikk sin siste herpesvaksine 22. februar, og hun veide den dagen 22,5 kg. Dvs at hun har økt fra 17,3 og det blir 5,2 kg opp siden paring.

Here is both 7- and 8 weeks update because we one week ago were in England at a big dog show with Marco. Ambra got her last herpesvaccine 22nd of February and her weight was 22,5 kg. She has increased from 17,3 and that is 5,2 kg up since the mating.

4 uker/weeks 49 cm

5 uker/weeks 54 cm

6 uker/weeks 64 cm

7 uker/weeks 72 cm

 
 

27/2-13

6 uker siden første paring i dag, og nå kjennes det ordentlig hardt når vi tar på Ambra. Formen og matlysten er fortsatt på topp, men hun må ut veldig tidlig om morgenen.

6 weeks since the first mating, and now it feels real hard when we take on Ambra. The shape and the appetite is still on top, but she must go out very early in the morning.

4 uker/weeks 49 cm

5 uker/weeks 54 cm

6 uker/weeks 64 cm

 
 

22/2-13

5 uker er gått, Ambra er fortsatt i super form og sulten som en hest. Målte henne i går, og hun har lagt seg ut 5 cm siden forrige måling.

5 weeks have past, Ambra i still in very good shape and hungry like a horse. Measured her yesterdagy, and she has increased 5 cm since last week.

4 uker/weeks 49 cm

5 uker/weeks 54 cm

 
 

17/2-13

Dagen etter, torsdag 14. februar var det tid for ultralyd, på selveste Valentinsdagen. Veterinæren kunne raskt konstatere at Ambra var drektig, og han så 7 valper helt klart. Det kan være flere som ligger gjemt bakom, men håper ikke det er mer enn 2-3. Nå kan vi bare glede oss.

The day after, on Thursday 14th of February was the time of the ultrasound, at the Valentine's Day. The vet could quickly ascertain that Ambra was pregnant, and he saw seven puppies clearly. There may be more that are hidden behind, but hope that is not more than 2-3. Now we can only rejoice.

17/2-13

Onsdag 13. februar var det 4 uker siden første paring, og jeg hadde en sterk mistanke om at Ambra er drektig, de røde pattene kunne tyde på det. Jeg målte henne sånn ca ved navlen, og hun var 49 cm, noe som er en del mindre enn for tre år siden. Men, så er hun også slankere i forhold til vekten enn hun var den gangen.

Wednesday 13th of February it was 4 weeks since the first mating, and I had a strong feeling that Ambra is pregnant, the red tits could indicate that. I measured her way around the navel, and she was 49 cm, which is smaller than three years ago. However, she is also leaner in terms of weight than she was then.

 

Paring 16. og 17. januar 2013

Mating 16th and 17th of January 2013