AMIGOs Valper

født 11. september 2012

AMIGOs Puppies born 11th of September 2012


Far/father:

N DK UCH NORD VCH

Næssgården's Always Action Ahead "Amigo"

Reg.nr. 06100/05

HD: A, AD: A (ED: 0)

Mor/mother:

HE JW-10 Kraaybell's Blixtra Af Boken

FI49334/10

SE10228/2010

HD: B/A, ED: 0

3 hanner/males and 5 tisper/females

STAMTAVLE/PEDIGREE

Foreldre

Parents

Besteforeldre

Grandparents

Oldeforeldre

Grandgrandparents

Tipp-Oldeforeldre

Grandgrandgrandparents

N DK UCH

NORD VCH Næssgården's Always Action Ahead

Hylke V H Zandhiem

Siebe Van De

Nesse Oldekerke

Felle Flash Fan'e Alde Leane

Kiro
Elskeh V H Zandhiem
Madadh
Aagje

C.I.E. N DK UCH NW-09 VWW-10 Allgrippas Alfirin

Ludo Fan It Heidehiem

Geuko Joppe Fan It Heidehiem

NL CH

Femke Paola Fan It Heidhiem

S VCH

Charming-Cassi

SW-95 NORDW-95 SW-96

Manne Fen't Leeuwenhiem

Tjalda-Esse Van De Kraay Heide

HE JW-10

Kraaybell's Blixtra Af Boken

NORDJW-07 Springer Nova's Lillboken Af Balzer

Stabygård's Balzer

Von Bluf

Bluf

Inez V D Eenhoornleijn

Häromi's Nugget Yacht

Of Bram

Joppe Bobby Fan'e Alde Leane

C.I.E. DK N CH KBHW-03 NORDW-03 NW-03 SW-03 Häromi's Ilja Pacific Illusion

SE VCH

Aassiena-Anke Van De Kraay Heide

NL CH

Joffer

Us Malle Peer Fan It Drentse Hiem

Twigy

Odet

Beake Fan't Fugelhiem

LU CH

Lobke

Storm - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks
Puppy 1/male 1

Åska - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks

Puppy 2/female 1

Frost - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks
Puppy 3/male 2

Tindra - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks
Puppy 4/female 2

Muller - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks
Puppy 5/male 3

Dundra - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks
Puppy 6/female 3

Skimra - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks
Puppy 7/female 4

Dimma - 7 uker/weeks
7 uker/weeks
6 uker/weeks
6 uker/weeks
4 uker/weeks
4 uker/weeks
2 uker/weeks
Puppy 8/female 5