Alfi

Blodspor; trening og resultater

Bloodtrack; training and results


30.9.08

Liggetid/lietime: Ca 16 timer/hours

Lengde/length: Ca 600 m

Vær/weather: Sol om ettermiddagen og morgenen, mye vind, tørt i bakken/Sun in the afternoon and morning, dry in the ground, a lot of wind.

Kommentar/comments:

Lørdag kveld 27.9. la jeg ut et spor til Alfi som hadde flere vinkler og blodopphold i rett strekning, en vinkel uten blod, sårleie. Vi var på et helt nytt område ved Gardermoen flyplass sammen med Berit som har Baluba.

Sporet gikk vi rundt kl. 12 søndag formiddag, Berit tok bilder.

Alfi gikk hele sporet i et behagelig tempo, hun staret veldig bra, men det er helt tydelig at hun ikke er vant med å gå så lange spor. Hun stoppet helt opp ca halvveis, og hun fikk en liten pause hvor jeg prøvde å få henne i gang igjen. Sporet var veldig vanskelig, og mye av det gikk på veldig tørt underlag i tillegg til at det hadde blåst masse fra vi la sporet til vi gikk det. Tror nok ikke vi hadde funnet sporslutt hvis vi ikke hadde visst hvor sporet var, men Alfi jobbet veldig bra i perioder.

Saturday evening 27.9. I laid a track for Alfi which had some angles and no blood straight ahead, one angle without blood. For us it was a completely new area nearby Oslo Airport Gardermoen and we were together with Berit who owns Baluba. We did the track about 12 AM sunday, Berit took some pictures.

Alfi did the whole track in a very nice speed, she startet very well, but it's obvious that she isn't used to go so far. She stoped when we had did about the half of the track, and she got a little break where I tried to get her further. The track was very difficult, and much of it was at very dry ground, it was a lot of wind from the time the track was laid until Alfi did it. I don't think she would have found the end of the track if we didn't know where it was, but she worked very well in periods.

   

21.9.08

Liggetid/lietime: Ca 17 timer/hours

Lengde/length: Ca 200 m

Vær/weather: Sol om ettermiddagen, ca 8 grader, vindstille, overskyet på morgenen, fukt i bakken/Sun in the afternoon, about 8 degrees, a lot of moist in the ground, no wind, cloudy in the morning.

Kommentar/comments:

Lørdag kveld 13.9. la jeg ut et spor til Alfi som hadde 3 vinkler, et uten blod, sårleie, et opphold i rett strekning på ca 10 meter.

Sporet gikk vi rundt kl. 12 søndag formiddag, Lars var med og tok bilder. Kenneth var med og så på.

Alfi gikk hele sporet i et behagelig tempo, hun rotet innimellom på første del av sporet, men da bare stoppet jeg til hun gikk innpå igen. Det samme skjedde på blodoppholdet rett frem, men da stoppet jeg til hun gikk innpå igjen. Resten av sporet gikk på skinner frem til sporslutt. Skal se om taktikken med å stoppe når hun går ut av sporet fungerer bedre enn å la henne få gå og surre.

Saturday evening 13.9. I laid a track for Alfi which had 3 angles, one without blood and about 10 meter straight ahead without blood.

We did the track about 12 AM sunday, Lars took pictures and Kenneth was there.

Alfi did the whole track in a very nice speed, she had problems sometimes at the first part of the track, but I stopped until she found back. The same happened where it was 10 meters without blood, and I stopped. The last part of the track she did without problems. I will see if the tactic to stop when she goes out of the track works better than to let her go around for a while.

21.4.08

Liggetid/lietime: Ca 16 timer/hours

Lengde/length: Ca 200 m

Vær/weather: Sol om dagen ca 14 grader, rundt 0 grader om natten, litt vind/Sun at day about 14 degrees, about 0 degrees at night, a bit windy.

Kommentar/comments:

Lørdag kveld la jeg ut et spor til Alfi som hadde 4 vinkler, sårleie, et opphold i rett strekning på ca 5 meter. Siste delen hadde jeg ikke merket bortsett fra sporslutt. Krysset en liten bekk to ganger i moseterreng.

Sporet gikk vi rundt kl. 11 søndag formiddag, og Lars, Simen og Anders var med. Anders var med på sporet til Alfi, og Simen var med på sporet til Ambra. Lars tok bilder.

Alfi startet i et langt mer behagelig tempo enn sist helg, så det er tydelig at sporene må ligge over natten for hennes del. Hun hadde litt problemer i den første vinkelen, men det er egentlig forståelig, for den var litt klønete lagt av meg. Dermed fikk jeg testet henne litt, men hun var på vei ned til fortsettelsen av sporet som lå nedenfor, så det var egentlig ikke noe feil sånn praktisk sett. Men, jeg valgte nå å ta henne tilbake for å la henne ta den vinkelen. Neste vinkel gikk hun også litt forbi, men det var ikke så halvgalt sånn egentlig i forhold til sporet. Resten av sporet gikk hun så utrolig bra, hun markerte sårleie og jobbet veldig bra på oppholdet som jeg hadde lagt i tørr, tett granskog. Siste vinkelen tok hun ganske bra, og siste strekket var veldig bra. Det eneste minus var at hun gikk over slutten. Jeg kan bare spekulere i hvorfor, men jeg har gjort meg noen tanker i og med at Ambra også gjorde det samme. Det er første gangen jeg ikke har lagt ut skanken til dem, kun godbiter. Selv om ingen av dem er særlig interesserte i den, kan det jo være at den lukten markerer en slutt på sporet for dem likevel. Siden Alfi gikk første spor, tenkte jeg først at kanskje det var vinden, men siden Ambra gjorde akkurat det samme med en hel annen vindretning, var jeg slett ikke sikker likevel. Neste gang legger jeg den ut igjen, så får vi se.

Konklusjonen er at Alfi har stor fremgang fra forrige helg, og jeg er veldig fornøyd med henne. La oss håpe det fortsetter, kunne vært gøy å prøvd en sporprøve før sommerferien.

Saturday evening I laid a track for Alfi which had 4 angles and about 5 meters without blood straight ahead. The last part wasn't marked except the end of the track. Crossed a small stream twice in a ground made of moss.

We did the track about 11 AM sunday morning, and Lars, Simen and Anders were with me. Anders did the track together with me and Alfi, and Simen did the track with me and Ambra. Lars was photographer.

Alfi started with a much more comfortable speed than last weekend, so it's no doubt that the tracks need to lie over the night for her. She had some problems in the first angle, but that was understandable, because it was a bit clumby laid by me. Because of that I tested her a bit, but she was on her way down where the track continued , so it wasn't wrong seen from the practical point of view. But, I choosed to take her back to let her take that angle. The next angle she also passed a bit, but it wasn't so wrong that either because of the track. Rest of the track she did very well, she worked very good where there was no blood, and that was in a area with dry, tight spruce forest. The last angle she did well, and the last part was very good. It was only one minus, and that was that she passed the end of the track. I only can speculate why, but I have my own thoughts since both her and Ambra did the samme. It's the first time I haven't used the deerfoot, only sausages. Noone of them are especially interested of the foot, but maybe the smell marks the end for them after all. Since Alfi did the first track, I thought that maybe it was the wind,  but since Ambra did excactly the same with a differenet winddirection, I wasn't so sure anyway. Next time I will use it again, and then we will see.

The conclusion is that Alfi has a great progress since last weekend, and I'm very satisfied with her. Let's hope this will continue, could be fun to try her at a test before the summer holiday.

   

12.4.08

Liggetid/lietime: Ca 8 timer/hours

Lengde/length: Ca 100 m

Vær/weather: Overskyet, masse fuktighet i bakken, vindstille/Cloudy, a lot of moist in the ground, no wind.

Kommentar/comments:

Har bestemt meg for å satse mer på sportrening av Alfi i år, er spent på å se om hun kan bli mer stabil etter at hun ble sterilisert i mars.

I går om formiddagen la jeg ut et spor på ca 200 meter med tre vinkler og blod i hele sporet. Jeg merket allerede da jeg skiftet klær om kvelden at hun var ganske giret, og det ble vel ikke særlig bedre da jeg tok med meg Ambra og gikk spor med henne først. Da det var Alfis tur, gikk hun ikke pent i bånd i det hele tatt, skjønte nok veldig hva som var på gang.

Første delen av sporet var et langt strekke rett frem, og det gikk hun veldig bra bortsett fra at hun hadde et forferdelig raskt tempo til henne å være. Rett før første vinkelen var hun ute og sjekket, men jeg holdt henne igjen og hun tok seg greit inn igjen. Jeg hadde skikkelig problemer med å få tatt ned markeringsbåndene, så fort gikk det. Rett før vi skulle over en veldig liten bekk dro hun ut til venstre, men jeg holdt henne igjen, og da gikk hun over bekken helt greit. På den andre siden dro hun ut til høyre, men sporet gikk til venstre. Jeg stoppet og lot henne finne tilbake. Siste delen av sporet gikk ganske greit i full fart gjennom trærne. Da fant hun sporslutt med pølsebitene.

Jeg er ikke sikker på om hun hadde klart dette sporet med den farta hvis jeg ikke hadde visst hvor dette sporet gikk. Det er ihvertfall ingen tvil om at hennes spor skal ligge over natten neste gang, får håpe at hun senker farten da og blir mer spornøye. Kan hende hun rett og slett var overmotivert, det er faktisk nesten et år siden sist hun gikk spor, og det ble bare to spor på henne i fjor.

I have decided to train Alfi more this year, I'm very excited to see if she can be more stabil after she was sterlized in March.

Yesterday morning about 11.30 AM I made a track which was about 200 meters with three angles and blood in the whole track. I noticed already when I changed cloths in the evening that she was very keen, and it wasn't much better when I let Ambra do the first track. When it was Alfis turn, she didn't go very nice at all, I guess she knew what to come.

The first part of the track was straight ahead, and she did very well except that the speed was extremely high. She usually do the tracks in normal speed. Just before the first angle she was out and checked, but I didn't let her go before she was at the track, and she didn't use much time before she was back. I had big problems to take down the markings in the trees because of her speed. Just before we should over a very small stream, she went out left, but I stopped again, and then she was over the stream at the right way. At the other side she went right, but the track was at the left side. I stopped again and let her find the track again. Last part of the track was OK through the trees in full speed. Then she found the end of the track with the sausages.

I'm not sure if she had found the end of the blood track with that speed if I didn't know where the track was. It's no doubt that the next track will lie over the night, and I hope that she will go in more normal speed and be more exactly. Maybe she was too motivated, it's almost a year since the last time she did a track, and it only was two tracks for her last year.

Alfi ved sporslutt.
Alfi at the end of the track.

30.6.07

Liggetid/lietime: Ca 12 timer/hours

Lengde/length: Ca 400 m

Vær/weather: Overskyet, mildt, fuktig/cloudy, mild, moist

Kommentar/comments:

Sent fredag kveld la Kenneth og jeg ut spor til Alfi, Ambra og Bailo. Sporet til Alfi la jeg selv, og det ble nok en del lengre enn jeg hadde planlagt. Sånn kan det gå når man prøver å følge terrenget. Også denne gangen var det blod hele veien, og to vinkler. Det hadde regnet en del om natten. Første vinkelen tok hun greit, men andre vinkelen kom Alfi noe lenger ned enn der jeg hadde lagt den. Grunnen til det kan være at Bailos spor gikk litt nedenfor. Men, hun fikk hentet seg bra inn, jeg merket at hun begynte å bli sliten på slutten, og jeg hadde dessverre glemt å merke sporslutt selv om jeg visste sånn noenlunde hvor den lå. Jeg hadde lagt pølsebiter der denne gangen, og Alfi markerte slutten helt greit. Jeg er fornøyd med at hun virker mer motivert nå enn i fjor for å gå blodspor, så vi fortsetter med det nå. Neste gang skal jeg ta med et blodopphold rett strekning, så får vi se hvordan hun løser det.

Late friday evening Kenneth and I laid tracks for Alfi, Ambra and Bailo. I laid the track for Alfi myself, and it was a bit longer than I have planned. So is it when I tries to follow the forest terrain. Also this time it was blood the whole track, and two angles. It had come some rain during the night. The first angle she solved ok, but at the other angle Alfi came a bit longer down, and I think that's because Bailos track laid some meters below hers. But, she took her in again, and I marked that she began to be a bit tired at the end, and unfortunately I had forgotten to mark the end of the track even if I knew almost where it was. I had put some sausagebites there this time, and Alfi marked the end quite ok. I'm satisfied that she seems more motivated now than last year to do bloodtracks, so we continue with this at the moment. Next time I will try 10 meters without blood straight ahead to see how se solves that.

24.6.07

Liggetid/lietime: Ca 4 1/2 time/hour

Lengde/length: 200 m

Vær/weather: Overskyet, mildt, fuktig/cloudy, mild, moist

Kommentar/comments:

I høst hadde jeg egentlig gitt opp Alfi og blodspor, derfor meldte jeg meg inn i Norske Redningshunder for å prøve det i stedet. Men, etter siste kullet nå i våres virker det som hun har blitt piggere igjen, akkurat som hun har fått tilbake noen hormoner som ble borte etter det første kullet, eller omvendt. Jeg ville ihvertfall gjøre et nytt forsøk med blodspor før jeg "konverterte" helt. Denne helgen var vi på besøk hos pappa litt utenfor Kongsberg, og der har vi fine skogsområder som er helt uberørt av mennesker. Søndag morgen ved 9-tiden dro jeg avgårde for å legge spor til henne og Ambra. Alfi fikk et spor der jeg brukte blod hele veien, dvs hvert tredje skritt og to vinkler. Hun virket supermotivert i starten og hadde et relativt bra tempo der hun søkte til høyre og venstre for sporet nesten hele tiden, for å sjekke ut. Vinklene tok hun greit, og hun markerte sporslutt. I hele sporet søkte Alfi med ganske høy nese, det betyr at neste spor skal få ligge lenger. Jeg er ihvertfall veldig fornøyd, så får vi se hvordan det går fremover.

Last autumn I had really given up Alfi and bloodtrack, that's why I decided to be a member of Norwegian Rescuedogs and try that instead. But, after the last litter this spring it seems that she has been more alert again. It looks like she has got back some hormones that disappeared after the first litter, or the other way round. I wanted to try one more time before I decided to "convert". This weekend we visited my father who lives a bit outside of Kongsberg, and we have nice woodareas which is not much used by people. Sunday morning around 9 AM I went away to lay tracks for both her and Ambra. Alfi got a track where I used blood all over, every third step and two angles. She seemed very motivated at the start and had a relative nice pace where she seeked at the right and left for the track almost the whole time, to check it out. The angles she solved ok, and she marked the end of the track. In the whole track Alfi seeked with a very high nose, that means that the next track will have longer lietime. I'm very satisfied, and it will be excited to see how she will be next time.

4.10.06

Sist helg var vi på hytta igjen, jeg la ut spor til både Alfi og Ambra ved 12-tiden. Det første sporet la jeg til Alfi og denne gangen la jeg sporene på hver side av stien. Kan tenke meg at sporet var ca 200-250 meter med to vinkler, begge med blod, et blodopphold på 10 meter rett strekning og sårleie. Det hadde regnet mer eller mindre i de 6 timene sporet hadde ligget. Alfi begynte ganske bra, helt til hun møtte første hindring som var en tømmerstokk som lå på tvers. Den hadde jeg gått over, men Alfi hadde ikke tenkt seg over den. Hun sto lenge foran med nesen høyt i været og jeg lot henne bare stå der. Da hun ikke gjorde mine til å gå over tok jeg henne dit. Rett etter dette hinderet hadde jeg lagt en vinkel til venstre, men den oppfattet hun ikke og fortsatte rett frem. Etter en stund tok jeg henne tilbake til vinkelen. Hun rotet litt da også, men gikk ihvertfall i riktig retning. Sårleiet og blodoppholdet gitt greit, og den siste vinkelen var heller ikke så verst. Hun markerte fint sporslutten der det lå pølser sammen med kloven. Jeg er litt frustrert over hennes manglende motivasjon. Riktignok har hun innbilt svangerskap nå, men jeg vil ikke påstå at det er noen unnskyldning for hennes del. Har ikke sett henne gå så bra i år som da vi gikk i Sveio hos Helga-Mari og Amigo i mars. Det er sånn jeg aller helst vil se henne. Det vanskelige med dette sporet var selvfølgelig regnværet, men hennes datter løste det ganske greit, så da burde jo også Alfi gjøre det, som har gått langt flere spor enn Ambra.

Last weekend we were at the cottage again. I did bloodtracks for both Alfi and Ambra around 12 AM. The first track I did for Alfi and this time the tracks were at each side of the path. I guess the track was about 200-250 meter, two angles with blood, 10 meter straight without blood. It was a bad weather this day and it rained more or less the whole day. Alfi started well until she met the first difficulty which was a thick trunk. I had past it, but Alfi didn't think that she should. She stood there for a long time with a high nose, and I just let her stand there. After a while I took her over. Just after this difficulty we came to the first angle at the left, but she missed it and continued straight ahead. After a while I brought her back to the angle, she didn't take the angle so very good but continued in the right direction. The 10 meters without blood she did well and the last angle was acceptable. Alfi marked the end of the track. I'm a little bit frustrated about her missing motivation. She thinks she has pups at the moment, but I don't think that excuse her. Haven't seen her so good this year, except when we visited Helga-Mari and Amigo in March. That's how I want to see her. The most difficult with this track was of course the rain, but her daughter solved it much better, and that's why I think Alfi should have done it, because she has done more tracks than Ambra.

17.9.06

Denne helgen har vi vært på hytta på Søndre Hallangen, pappa, Lars og gutta har fått ned noen trær sånn at vi skal få litt bedre utsikt igjen. Lørdag benyttet jeg anledningen til å få gått spor med Alfi og Ambra. Ved 12-tiden la jeg først et spor til Alfi, ca 300 meter, to vinkler, sårleie og blod i hele sporet. Etterpå la jeg et til Ambra og jeg mente selv at jeg hadde god avstand mellom sporene helt til jeg plutselig kom til å se et merkebånd i Alfis spor. Oj da, også la jeg en vinkel akkkurat der. Kan tenke meg det var ca 10-15 meter mellom de to sporene akkurat der. Ambra fikk et nokså likt spor som Alfi. Det er vel ikke å overdrive at jeg var litt spent da jeg skulle gå sporene ca 4 1/2 time senere. Jeg begynte med Ambra, og hun var veldig interessert i sporstart, men ville liksom ikke fremover, var mye mer interessert i det som var på andre siden av stien. Jeg tok henne med litt forbi sporstart og da var hun i gang. Litt rotete i starten, har ikke gått spor siden stabijtreffet i mai, men så gikk hun ganske greit helt til hun begynte å rote fælt. Jeg fikk satt henne på igjen og da gikk det greit helt til jeg plutselig skjønte at vi var på Alfis spor. Jeg tok henne litt tilbake for å se om jeg kunne finne igjen vinkelen, men det gjorde jeg ikke. Da tok jeg beslutningen om å la henne fortsette på Alfis spor, også var det bare å håpe at Alfi skulle slå innpå Ambras spor. Siste delen av sporet gikk hun kanonbra, markerte sårleie, og logret med halen like før sporslutt. Men, kloven ville hun ikke ta, jeg hadde lagt ut pølsebiter i sporslutten i tillegg.

Da jeg gikk sporet med Ambra hørte jeg Alfi i bilen neste hele tiden, og jeg skal si det var en som var giret da vi gikk fra bilen. Kan nesten si at hun gjorde et sporoppsøk, og jeg måtte virkelig holde henne igjen for å ta på sporsele og line. Har aldri opplevd at Alfi har gått ut i et sånt tempo, men hun gikk faktisk bra, og heldigvis slo hun innpå Ambras spor, tok vinkler, markerte sårleie og markerte faktisk også sporslutten veldig bra. Alfi tar aldri den kloven i sin munn, det har hun aldri gjort, og det tror jeg aldri hun kommer til å gjøre. Men, både Alfi og Ambra fikk faktisk blodopphold begge to til tross for at det ikke var planlagt. Skal bli spennende å se hvordan det går om to uker, da skal vi på hytta igjen, og da tror jeg at jeg skal prøve å få lagt spor på hver side av stien, sånn for sikkerhets skyld.

This weekend we have spend at our cottage at Søndre Hallangen. My father, Lars and the boys have taken down some threes so that we can have some better view to the Oslofjord again. Saturday I did bloodtracks to Alfi and Ambra around 12 AM. First I did one for Alfi, about 300 meter, two angles and blood all over the track. After that I did one for Ambra, and I thought I had good distance between the tracks, until I saw the marking for Alfis track. Wow, I made a angle there. I guess it was about 10-15 meter between the two tracks. Ambras track was much the same as Alfis. I don't exaggerate when I tell you that I was very excited how they would solve this tracks about 4 1/2 hours later. I started with Ambra and she was very interested in the start, but she didn't want to go further, something behind seemed more interesting. I brought her past the start and then she started. Maybe not so consentrated but we haven't done some tracks since May. Suddenly Ambra did very well before she lost it. I helped her and she did it very well until I found out that we were on the way to Alfis track. We went back some meters but I didn't find the angle, so I let her do Alfis track to the end and hoped that Alfi would find Ambras track. The last part of the track Ambra did excellent and waved with her tail just before she found the end.

While I did the track with Ambra I could hear Alfi in the car almost all the time, and I can tell she was ready for the track when we walked from the car. Can almost say that she looked up the track and I had difficulties to hold her while I should put on the harness and the tightrope. I have never experienced that Alfi has started in a speed like this, but she did it very well, and fortunately she found Ambras track, did the angles and marked the end better than for a long time. But, both Alfi and Ambra actually got blood interruption even if it wasn't planned. I'm excited to see how the next tracks will be in two weeks, then we are going back to the cottage again, and I think I will try to do tracks at each side of the path that time, just to be sure that this don't happen again.

15.5.06

Fredag 12. mai stilte vi med friskt mot på en bevegelig blodsporprøve, full av optimisme etter det flotte sporet Alfi gikk da vi besøkte Helga-Mari og Amigo i mars. Det eneste jeg hadde i bakhodet som kunne dempe optimismen litt, var at Alfi har innbilt svangerskap og at det var fryktelig tørt i skogen. Det var nok en kombinasjon av disse to tingene som gjorde at hun ikke fikk vist det hun kan, og at hun har en ganske uerfaren fører som går bak i lina. Hadde føreren kunnet lese både henne og skogen bedre, hadde vi kanskje kommet noe bedre ut av det. Men, øvelse gjør mester, og vi lærer faktisk masse av å gå en blodsporprøve. En stor takk til dommeren som øste av sin kunnskap til både Mette og meg. Dommeren var en av instruktørene på ettersøkskurset jeg gikk med Ambra. Mette prøvde seg med Bacchus, men det gikk ikke så bra med dem heller. Vi skal prøve å få trent litt i sommer, også prøver vi igjen til høsten.

Friday 12th of May Alfi and I tried a new bloodtracktest, filled with optimism after the great track she did when we visited Helga-Mari and Amigo in March. The two things I had in the back of my head was that Alfi think she has pups at the moment and that the wood was very dry after many days without rain. I guess it was a combination of these two things that did this track a trouble for her. The judge meant that she didn't have motivation. Another thing is that I am unexperienced and have some difficulties with "reading" Alfi.

Norsk Schweisshund Klubb, Fetsund, 12.5.06

Bevegelig blodsporprøve/bloodtrack

Dommer/judge: Per Chr. Evensen, Norway

Hunden tar an sporet i et rolig tempo og sporer ca 50 meter. Går så av og må

settes på. Markerer sporet flere ganger, men mangler motivasjon. Sporer meget bra den

siste delen i fuktig terreng. Sporslutt etter 30 min. med god hjelp.

Premiering: 0

29.3.06 

I forbindelse med utstillingen i Bergen benyttet vi anledningen til å besøke Helga-Mari og Amigo i Sveio (Haugesund). Søndag 26/3 gikk Alfi et fullt prøvespor som var 500 - 600 meter og hadde ligget i 19 timer,

Helga-Maris samboer Jarle hadde lagt ut sporet lørdag ettermiddag. Dette var første gangen at Alfi fikk prøve seg i et terreng hvor det varierte fra å være tørt, veldig fuktig og snø. Oppgaven løste hun utrolig bra, faktisk så bra at jeg skal melde henne på en ny prøve her på østlandet så fort snøen blir sånn noenlunde borte.

Bildene er tatt av Helga-Mari Tessem.

In connection to the dog show in Bergen we also visited Helga-Mari and Amigo in Sveio (Haugesund). Sunday 26th Alfi did a bloodtrack which is used in competitions and it was 500 - 600 meter and 19 hours old. Helga-Maris husband Jarle had been out the day before in the afternoon. This was the first time that Alfi did the track in a field where it was dry, wet and snow. She solved it very well, so well that I want to try her in a competition again when the snow is gone.

The pictures are taken by Helga-Mari Tessem.

   

26.9.05

La ut et spor til Alfi i går formiddag ca. kl. 10.30. Ca. 400 meter langt, 4 vinkler hvorav en med ca 10 meter blodopphold, en rett strekning med ca 10 meters blodopphold. Vi gikk sporet ca. kl. 17.30 i går kveld med litt variabelt resultat. Første vinkel helt nydelig, andre vinkel masse surr, hadde krysset en bitte liten bekk og der rotet hun fælt. Begge blodoppholdene løste hun egentlig helt greit. Siste vinkelen også litt surr og sporslutt, men det var like mye min feil. Jeg hadde glemt kloven hjemme, og i tillegg hadde jeg glemt å markere sporslutt med blod. Det eneste som fantes i sporslutt var noen pølsebiter. Hva kan jeg skylde på denne gangen? Løpetid - tror ikke det. Masse folk som har tråkket i sporet i løpet av dagen - kanskje, traff ihvertfall et par da jeg hadde lagt sporet som skulle ut å plukke sopp. Det hadde regnet en del på ettermiddagen - tja. Vi får se hvordan det går neste gang. Jeg må føle meg tryggere på at hun går mer stabilt før jeg tør å melde henne på til en ny prøve.

18.9.05

I ettermiddag har Alfi gått et blodspor som var lagt av Odd, "pappaen" til Shila. Sporet var på ca 400 meter og hadde ligget 6 1/2 time, det var fire vinkler hvorav en vinkel med avhopp på ca 5 meter. Odd kunne fortelle at det i sporet også var ferskspor med samme liggetid, for han hadde sett både rådyrgeit og rådyrkje i sporet. Jeg kan ikke annet enn å si at jeg var veldig spent på hvordan hun hadde tenkt å jobbe i dag, men bekymringene var helt unødvendige, heldigvis. Alfi jobbet veldig bra hele veien, og utredet veldig fint blodavhoppet. Ved siden av sporslutt lå den "velduftende" dynga med møkk, Alfi var såvidt bortpå, men søkte seg fint inn til slutten. Godt å se at hun er på gang igjen. Neste spor blir et konkurransespor som Odd skal legge for oss. Vi er veldig takknemlige for det.

Han hadde også lagt et spor for Mette Eckhoff, og hun valgte å la Bacchus gå det. I sporet hadde en elg krysset tvers over, og Bacchus var ute og sjekket det før han gikk innpå blodsporet igjen. Som vanlig gikk han et snorrett spor, for dette kan han. Neste spor skal også Odd hjelpe til med å legge, og da skal Bacchus få større utfordringer enn i dag.

Da Bacchus var ferdig med sitt spor, hadde vi en lang, koselig pratestund i skogen før vi gikk til bilene. Odd og Anne Lise hadde med seg kaffe og Kvikk Lunsj, og vi hadde det veldig hyggelig. Tilbake ved bilene tok Mette ut Dixie og Shila fikk også komme ut, hun hadde forøvrig gått et spor tidligere på dagen. Bikkjene fikk holde på å herje litt sammen, og det så ut som de hadde det veldig fint.

Bildene under er tatt av Odd Granås.

Alfi i fint driv...
her er vi på sporet....
og her er vi ved sporslutt.

13.9.05

Lørdag gikk Alfi blodspor igjen. Hun fikk gå et veldig kort et tidligere i sommer, men da hadde jeg glemt å legge ut godbiter sammen med kloven i sporslutt. Alfi er ikke veldig begeistret for kloven og det er da ikke så veldig enkelt å se om hun markerer sporslutt. Denne gangen hadde jeg lagt ut en del pølsebiter sammen med kloven. Sporet var vel ca 100 - 150 meter og hadde ligget ca 2 timer. Jeg har gått litt tilbake med Alfi for å øke motivasjonen hennes. I fjor gikk hun "så der" og prøvde å lure meg masse. Alfi surret litt i sporstart, men så gikk resten veldig bra. Til helgen skal Shilas "pappa" Odd legge ut et spor til Alfi, så får vi se hvordan det går. Er veldig lysten på å få Viltsporchampionatet, ihvertfall før neste valpekull i 2007.