Valpedagbok Diamantkullet; Gozita og Malte

Puppydiary Diamondlitter; Gozita and Malte

13/6-12

Nå har tiden faktisk løpt fra meg, for jeg har ikke hatt tid til å skrive her. Valpene var 7 uker søndag, og da hadde vi valpetest på dem. Jeg er veldig fornøyd med resultatet på kullet, alle er heldigvis supersosiale, og det er bare Bente som reagerer litt på lyd. Men, hun kommer til en familie med ungdommer i tre forskjellige aldersgrupper så jeg tror hun skal få venne seg til litt. Resultatene er lagt ut på hver enkelt valp.

Etter helgen da de ble 6 uker var det som en bryter ble skrudd på, de ble mye mer nysgjerrige og våkne på ting. En morgen da Gozita og jeg kom opp la alle sin tyngde på kompostgrindene som holdt på å knele,  sammen er vi dynamitt fikk en mening. Dermed måtte vi utvide deres område så de fikk større plass. Nå er det sånn at vi nesten ikke kommer inn kjøkkendøren uten at noen klarer å smette seg imellom. Men, de er søte da.....

Gozita gir dem ikke lenger så mye mat, og det er helt bevisst at vi har gått over til vanlig fòring på henne. Men, stakkars, det er ikke lett å skjønne at man helt plutselig ikke skal få like mye mat lenger når man har blitt bortskjemt med flere måltider pr dag i flere uker. Hun er kjempeflink til å gi dem selv, hadde egentlig tenkt å avvenne dem, men klarer nok ikke å stoppe henne. En dag hun diet dem rett etter at hun selv hadde fått mat, var det som at det stimulerte et eller annet som gjorde at hun kastet opp all maten til dem. Det var naturligvis veldig populært blandt valpene. Etter å ha gjort den erfaringen flere ganger, får hun nå ikke lov til å die dem rett etter mat, for den trenger hun selv.

I går var det fotografering av valpene, Sofie som fotograferte det siste Stabyhounkullet tok mange fine bilder av diamantene våre i parken ved UMB på Ås. Gleder meg til å få dem. Rakk såvidt hjemom for å hente det jeg skulle ha med til Follo Dyreklinikk, og fikk med meg Simen og Anders som hjelpegutter, veldig snilt av dem. Alt var bra med alle valpene, og alle gutta hadde begge steinene, alltid litt spennende det der.

Etter at vi kom hjem fikk vi besøk av en familie som ville ha en av gutta, de har hatt berner helt tilbake til 1978, så ingen tvil om at de kjenner rasen godt.

Fredag reiser Cullinan, Kohinoor og Tiffany, lørdag drar Jubilee og Bente. Excelsior skal vi ha et par uker ekstra, kanskje mer, da de som skal ha han ikke får overta huset de skal flytte til så tidlig som egentlig var meningen.

De fleste bildene er fra uke 6, ble ikke tatt så veldig mange i forrige uke dessverre.

The time has indeed run away from me, for I have not had time to write here. The puppies were 7 weeks on Sunday and then we had a puppy test on them. I am very pleased with the litter, all of them are thankfully super social, and only Bente reacting a little sound. However, she comes to a family with children in three different age groups so I think she should get used to it. The results are posted on each puppy.

After the weekend when they were 6 weeks it was like a switch was turned on, they were much more curious and alert to things. One morning when Gozita and I came up, they put all their weight on the compost gates that were about to kneel, together we are dynamite got an opinion. So we had to expand their area so they had more room. Now it so that we hardly come into the kitchen door without anyone manages to slip between them. However, they are cute as .....

Gozita gives them no longer as much food and it is very conscious that we have gone over to the regular feeding her. However, the poor, it is not easy to see that all of a sudden will not get as much food anymore when you've been spoiled with several meals a day for several weeks. She's really good to provide them, had originally planned to wean them, but can not be enough to stop her. One day she compendium them right after she had been given food, it was like that stimulated something that made her throw up all the food for them. The course was very popular among the puppies. Having made the experience several times, she is now not allowed to suck them right after food, for that she needs herself.

Yesterday was the shooting of the puppies, Sofie who photographed the last Stabijlitter took many nice pictures of our diamonds in the park at UMB at Ås. Looking forward to get them. After that, it was home to get the paper I should bring with me to Follo Animal Clinic, Simen and Anders helped me with the puppies. All was well with all puppies, and all the guys had both stones, always a little exciting there. 

After we came home, we was visited by a family that would have one of the guys, they have had BMD dates back to 1978, so no doubt they know the breed well.

Friday travel Cullinan, Kohinoor and Tiffany, Saturday drag Jubilee and Bente. Excelsior will be here a couple of weeks extra, maybe more, when they should have, can not take over the house they are moving to as early as actually intended.

Most of the pictures are from week 6, unfortunately it wasn't taken so many last week.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/5-12

Jeg sier heldigvis har det blitt litt kaldere, selv om jeg nok kunne ønsket meg det litt varmere, men ikke like varmt som det var i forrige uke. Det er mye mer fart i smågossene som jeg har begynt å kalle dem, og vi merker veldig godt nå at de følger mye mer med på hva vi gjør. Går jeg på kjøkkenet, så sitter de klistra i gjerdet og ser den veien. Når vi kommer opp trappen henger de på gjerdet så det ser nesten ut som det snart kneler når alle legger sin tyngde på.

Kjøreturen til gården gikk kjempefint, ingen ble bilsyke. De koste seg i gresset, og syntes det var veldig fint å ligge under bilen min. Men, etterhvert ble det litt mye sol og da måtte den flyttes. Hadde med kompostgrindene som vi brukte som valpegrind, og puttet dem inn der, greit å vite hvor de er når man skal flytte på bilen. Mens vi var på gården fikk vi besøk av en annen berneroppdretter som bor i Hokksund, og hun hadde med seg sine tre barn. Veldig fin sosialiseringstrening for valpene, ble noen fine bilder fra denne dagen.

Mandag, 2. pinsedag hadde vi besøk i to runder av venner med barn, også det kjempefin trening for valpene. Legger bildene fra gården ut på egen side siden det er så mange.

I dag tidlig fikk de smake Cultura, blandet med varmt vann sånn at melka ble lunken, for første gang. Den gikk ned på høykant, og de var så søte etterpå der de gikk og slikket på hverandre. Pga varmen i forrige uke ventet jeg med å gi dem dette.

Tar med noen andre bilder her på denne siden. Som dere ser koser Marco seg som onkel.

I say fortunately, there has been a little colder, even though I could probably wanted it a little warmer, but not as hot as it was last week. There's a lot more speed in "smågossene" that I have begun to call them, and we are seeing very well now that they follow more of what we do. If I go in the kitchen, as they sit glued to the fence and watching the road. When we get up the stairs hang on the fence so it almost looks like it will soon kneel when everyone puts their weight on.

The drive to the farm went really well, noone get ill. They enjoyed themselves in the grass, and thought it was very nice to lie under my car. But eventually it became a bit too much sun and then I had to move it. Had compost gates that we used as a puppy gate, and put them in there, nice to know where they are when the car was moved. While we were on the farm we were visited by another bernese breeder who lives in Hokksund, and she brought her three children. Very good socialization training for puppies, some nice pictures from that day. Monday, 2 Pentecost Sunday we had two rounds of friends with children, also great training for puppies. Adds the pictures from the farm out on their side since there are so many.
This morning, they taste Cultura, mixed with hot water so that the milk was lukewarm, for the first time. It went down on its side, and they were so cute afterwards where they went and licked each other. Because of the heat last week, I waited to give them this.

Includes some other pictures here on this page. As you can see Marco is enjoying his time as uncle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/5-12

Denne uken har det vært, og er veldig varmt, noe som plager valpene utover dagen. Mandag ettermiddag fikk de servert vann for første gang, og heldigvis skjønte de at det var lurt å forsyne seg av det. Søndag fikk de komme ut på terrassen, og der koser de seg nå hver eneste dag. Det ble veldig mange bilder av dem og Lars la seg ned på gulvet for å få tatt bilder på deres nivå. Har lagt disse ut på en egen side som dere finner her.

I morgen tar vi dem med på dagstur til gården, da blir det første kjøreturen og de skal få utfolde seg litt. Blir nok helt sikkert masse fine bilder derfra også.

Ellers så vokser de seg til, alle virker veldig trygge. Kommer det en ambulanse med fulle sirener eller en motorsykkel i full guffe så er det null reaksjon, og godt er det.

This week there has been, and is very hot, something that bothers puppies throughout the day. On Monday afternoon they were served water for the first time, and thankfully they realized that it was a good idea to help themselves to it. Sunday, they come out on the terrace, and there enjoying themselves now every single day. There were very many pictures of them and Lars lay down on the floor to take pictures on their level. I've added them on a separate page that you find here.
Tomorrow we take them for a day trip to the farm, as will be the first drive and the will to express themselves a bit. If enough certainly a lot of nice pictures from there too.
Otherwise they grow up, everyone seems very safe. Will there be an ambulance with full sirens or a motorcycle in full blast, it is zero response, and good it is.

18/5-12

Er veldig lei meg for at jeg ikke har hatt tid til å skrive den siste tiden. Men, dagene bare flyr av gårde og valpene krever naturlig nok også mer. Forrige søndag var vi i konfirmasjon hele dagen, og da forsvant liksom den dagen vi skulle ta 3 ukers bilder og veie dem. Vi har mye besøk, og siden jeg jobber halve dager på slutten av dagen, så begrenser tiden seg en del dager.

Lørdag for 1 uke siden ble valpene flyttet opp i stuen, først lagde vi valpegården, så tok vi valpene ut av valpekassen som måtte demonteres nede på valperommet. Mens den ble flyttet opp lå jeg nede og passet på gjengen, og da den var klar i valpegården bar vi dem opp i den. Vi har en liten dør som vi åpnet, og ut kom alle sammen uten nøling. Ikke noe skummelt med det tydeligvis, noe som er veldig bra.

Nå hører de, og her i huset er det ikke fritt for at de andre voksne setter i gang med bjeffing fra tid til annen. Vi har koblet ut ringeklokken for at valpene ikke skal forbinde dette med hverandre, men vi klarer ikke å stoppe det bråket sånn ellers. Men, det ser ut til at de tar det med fatning, noen løfter litt på hodet, og noe særlig mer er det ikke å bry seg om. Gozita har arvet sin måte å varsle på av sin mor, så det kan jo bli spennende å se etterhvert hva disse tar med seg. Heldigvis er hun sjelden inne med dem når hun setter i gang.

I begynnelsen av uken fikk godingene tørrfòr for første gang, og de kastet seg regelrett over alle sammen. Ikke mye igjen av det som lå både på og utenfor tallerken, men det fikk mor lov til å ta etterpå. Gozita er ekstremt renslig med valpene, og enn så lenge har hun fortsatt med å rydde etter dem selv etter at de nå har fått annen mat i snart en uke. De har reagert bra på den maten, og er bedre i magen nå enn de var da de bare fikk mammamelk.

I går var det tid for første runde med ormekur, og fysj av meg, det var ikke godt altså. Alle som en grøsset og ristet på hodet.

Tenker at i morgen skal de få smake brødbiter med leverpostei, og regner med at det forsvinner ned på høykant det også. Tennene er på god vei, og de kjennes godt nå, så da kan de få litt å tygge på. Hvis været blir sånn noenlunde skal de få seg en tur på terrassen, og det blir nok en helt ny verden, men de tar vel muligens det på strak arm også.

Jeg ser at de leker mye mer med hverandre, og også lekene har fått litt oppmerksomhet siste uken. Det er en utrolig herlig gjeng vi har, de virker så trygge og gode alle sammen.

I am very sorry that I have not had time to write lately. However, the days just fly off and the puppies require naturally enough, even more. Last Sunday we were in confirmation the whole day, and the day disappeared like the day we were to take 3 weeks pictures and weigh them. We have a lot of visits, and since I work half days at the end of the day, it limits the time a number of days.

Saturday 1 week ago the puppies were moved up in the living room, first we made a puppy farm, so we took the puppies out of the crate that had to be removed down to the puppy room. While it was moved up I lay down and watched the gang, and when it was ready in a puppy farm we carried them up in it. We have a small door that we opened and out came all of them without hesitation. Nothing scary about it clearly, which is very good.

Now they hear, and here in the house there is no doubt that the other adults initiate the barking from time to time. We have disconnected the bell that puppies should not associate this with each other, but we can not stop the noise so otherwise. However, it seems that they take it calmly, some lift his head, and much more is there to worry about. Gozita has inherited her way to warn of its mother, so it could be interesting to see later what these bring with them. Fortunately, she is rarely ever with them when she starts.

At the beginning of the week they tasted dry food for the first time, and they threw themselves usually directly above them all. Not much left of what was on and off the plate, but it was the mother allowed to take afterwards. Gozita is extremely clean with the puppies, and for now, she has continued to clear up after themselves after they have other food for almost a week. They have responded well to the food, and is better in their stomach now than they were when they received only mother milk.

Yesterday it was time for the first round of deworming, and yuck from me, it was not good. All that one shuddered and shook their heads.

Thinking that tomorrow they will get to taste pieces of bread with liver paté, and expect that it disappears down on its side, too. Teeth are well on our way, and they feel good now, so they can get something to chew on. If the weather is quite well, they get a ride on the terrace, and there will probably be a whole new world, but they are possibly the well in stride, too.

I see that they are playing much more with each other, and even toys have received some attention last week. It is an incredibly wonderful bunch we have, they seem so confident and good all together.

 
 
 
 
 
 
 
 

9/5-12

En liten oppdatering, ikke så veldig mye nytt, men noen nye bilder. Ser at valpene er mer opptatt av hverandre, bl.a. så slikker de litt. Det motoriske begynner å komme mer og mer, de sitter, klør seg, og er langt mer mobile. De gjør tapre forsøk på å rekke opp til pattene når Gozita står, og enkelte klarer det av og til med litt flaks. Det virker også som de begynner å reagere noe på lyd, bjeffing vil de garantert bli vant til.

Vi ser at Gozita begynner å slippe litt mer opp på grensene overfor de andre hundene, men ingen tvil om hvem som er sjef i flokken nå. Hun spiser nå av og til sammen med de andre, og ned trappen etterpå er det henne først, og så de andre. De blir fulgt med blikket ned til valperommet før de skal ut. I dag fikk Xit slippe inn, ikke så overraskende for oss, all den tid de to er jevngamle (1 1/2 måned mellom) og har vokst opp sammen. Marco får ligge på dørterskelen, lenger kommer ikke han. Uzy snek seg inn i dag, men fikk klar beskjed om å gå ut, noe han ikke ville, og det ble faktisk et lite basketak mellom de to.

Lørdag flytter valpene opp i stuen, og planen var å finne frem valpegården. Men, etter at vi gjorde om der oppe siden sist vi hadde valper, har vi faktisk ikke plass til den, så da får vi sette sammen kompostgrinder og gjøre det litt annerledes. Ser at de trenger litt mer plass snart. Da er det også tid for å smake på noe annet enn mammamelk, og det blir sikkert søl av en annen verden.

A small update, not much new, but some new pictures. See that puppies are more interested in each other, including then lick the bit. The motor starts to get more and more, they sit, scratching, and is far more mobile. They make valiant attempts to catch up to her tits when Gozita stands, and some can do it sometimes with a little luck. It also seems that they start to act in a sound, barking, they will definitely become accustomed to.

We see that Gozita starts to drop a little more on the limits to the other dogs, but no doubt who is the head of the pack now. She eats now and then with the other dogs, and down the stairs after she is first, and then the other. They followed her gaze down to the puppy room before going out. Today was Xit let in, not so surprising to us, as long as the two are the same age (1 1/2 months in between) and have grown up together. Marco will be on the doorstep, no longer than that. Uzy sneaked in today, but was clearly told to go out, something he would not, and it was actually a little scuffle between the two.

Saturday the puppies move into the living room, and the plan was to find a puppy farm. But, after we did about up there since we last had puppies, we have actually no room for it, so we will make it a little differently. We can see they need more space soon. Then it is also time to taste something other than mommy milk, and there will certainly spill out of this world.

 
 
 
 
 
 
 
 

5/5-12

I morgen er bebisene to uker, og tiden går jo så fort. Alle har nå åpnet øynene, og de gjør noen iherdige forsøk på å komme seg opp på alle fire. I grunnen ganske morsomt å se på dem. Når Gozita entrer valpekassen er det 8 stk som sloss om pattene selv om det er en til hver, men de nederste er nok litt vanskeligere å få tak på enn de øverste.

Alle har nå fått navn og fellesnevner er navn på diamanter, synes de er verd det disse etterlengtede valpene våre. Litt spesielt er det med tispa som veterinærassistent Bente fikk liv i, vi måtte jo bare gi henne et navn med Bente, og da ble det Hope of Bente. Hope er nemlig også navnet på en diamant.

Kohinoor er bulldoseren i kullet, hun baner seg frem, og veier da også mest. Lille Jubilee er litt mer forsiktig av seg så vi bytter gjerne plass på disse to så den minste får den beste patten.

I morgen blir det bilder igjen, men siden Lars er på agilitykurs med Marco får vi ikke tatt dem før på ettermiddagen.

Jeg skal være hjemme hele mandag, tirsdag og onsdag siden Lars skal være borte med jobben. Han skal ikke lenger enn til Gardermoen, men han blir der hele tiden. Tenker jeg skal kose meg samtidig som jeg håper å få gjort litt hjemme. Gozita klarer seg helt fint nede med valpene alene og er kjempeflink med dem. Hun er nå med på tur, og har også begynt å komme litt opp i stuen. Om en uke flytter vi valpene opp der vi skal sette opp den store valpegården til dem.

Alle tispene er nå solgt, mens alle hannene er fortsatt ledige.

Tomorrow the babies are two weeks, and the more time passes so quickly. All have now opened their eyes, and they make a persistent effort to get up on all fours. Actually quite fun to watch them. When Gozita enters the crate, there are 8 puppies that were fighting over her tits, even if it is to each, but the bottom is probably a bit harder to grasp than the top.

All have now been named and the common denominator is the name of diamonds, think they are worth, these are the long-awaited our puppies. Some especially with the bitch as a veterinary assistant Bente got life, we just had to give her a name with Bente, and then it was Hope of Bente. Hope is in fact also the name of a diamond.

Kohinoor is the bulldozer of the litter, she pitches forward, and weigh the most. Little Jubilee is a little more carefully so we would trade my position on these two as the smallest is the best patented.
Tomorrow there will be pictures again, but since Lars is at the agility course with Marco, they will not be taken until the afternoon.

I'll be home all Monday, Tuesday and Wednesday next Lars will be away with the job. He will not get past the Gardermoen, but he is there all the time. I guess I will indulge me while I hope to have done a little home. Gozita is doing just fine down with the puppies alone and are very good with them. She is now on tour, and has also started to get a bit up in the living room. In a week we move puppies up where we will put up the big puppy farm to them.

All the females are now sold, while the males are still avable.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/4-12

Dagene går og valpene har blitt 4 dager gamle. De har lagt på seg hver eneste dag, så alle som en har matvett, og Gozita har heldigvis melk.

I går tok jeg turen tilbake til Oslo Dyreklinikk med henne for hun har vært ganske utilpass om nettene (bortsett fra første natten da hun var så groggy), pest veldig mye, og da hun tirsdag kveld heller ikke ville ha mat, ble jeg virkelig urolig. Det var ingen tegn til jurbetennelse, det trodde jeg heller ikke det kunne være, og såret så helt fint ut. Utfloden virket også grei, så da ble det tatt en blodprøve. Den viste en liten infeksjon, så da fikk hun en injeksjon der med antibiotika i tillegg til Canikur, og da vi kom hjem hadde hun matlyst igjen. Hun skal nå gå på antibiotikakur i 7 dager og denne Canikuren så lenge den varer. Gozita har også vært ganske dårlig i magen etter operasjonen, så vi har satt henne på Hills ID fòr, ikke den beste maten for en som dier, men det er viktig å få magen i orden igjen. Det ser ut til å gå bedre nå, så litt forsiktig har vi begynt å blande inn litt valpefòr for mindre hunder i det andre.

Det er så koselig å observere disse bebisene, de er jo så gode. Gozita følger veldig med hvis vi plukker opp en valp, og må til med vask med en eneste gang.

I går slang hun seg på rygg for første gang, var egentlig litt overrasket over at hun gjorde det så raskt med tanke på operasjonssåret. Moren hennes Goki lå stort sett bare sånn når hun diet sine tre valper.

The days pass and the puppies were four days old. They put on weight every day, so all of them are hungry, and Gozita has a lot of milk.

Yesterday I took a trip back to Oslo Animal Clinic with her because she has been quite uncomfortable at night (except the first night when she was so groggy), plagues a lot, and when she Tuesday night, nor would have food, I was really upset . There were no signs of mastitis, that I thought not it could be, and the wound looked quite nice. The discharge seemed too good to, so it was taken a blood test. It showed a slight infection, so when she received an injection of antibiotics which, in addition to Canikur, and when we got home, she had an appetite again. She will now go on antibiotics for 7 days and this Canikuren as long as it lasts. Gozita has been pretty bad in the stomach after surgery, so we put her on Hills ID, not the best food for one who values??, but it's important to ge tthe stomach back in order. It seems to go better now, so with a little care, we have begun to mix in some puppy food for small dogs in the other.
It's so nice to watch these babies, they're so good. Gozita follows very important if we pick up a puppy and needed to wash with a single time.

Yesterday she threw herself on the back for the first time, was actually a little surprised that she did it so quickly in terms of the surgical wound. Her mother Goki was mostly just like when she diet her three puppies.

 
   
   
   

23/4-12

Valpene ble født i går, dessverre ikke på naturlig vis, men med keisersnitt. Vi er veldig lykkelige for at alle 8 kom ut i live. Fordelingen ble 4 hanner og 4 tisper, alle pent tegnet og med hvite haletipper. Ser ikke ut til at noen har haleknekker.

Gozita startet med oppblokking natt til i går ved 1-tiden, og vi regnet med at det ville ta noe tid, så Lars og jeg satte i gang med selvangivelsen. Da Simen og Anders kom hjem fra kurs om ettermiddagen, ropte de opp at det lå noe mørkt kliss på gulvet. Jeg kastet vel fra meg alt jeg holdt på med, og gikk ned for å se det jeg trodde det var, nemlig grønt utflod. Det er ikke bra, så jeg ringte Oslo Dyreklinikk, og vi dro ned dit omgående. Vi måtte taes litt sånn innimellom, og veterinæren likte ikke det hun så. Først ble det tatt ultralyd for å sjekke at det var liv, og noen hjerteslag så vi. Var ikke så lett siden Gozita var stresset og peste noe veldig. Så var det inn til røntgen for å sjekke antall, og vi så ihvertfall 7. Etter det fikk Gozita noen sprøyter for å se om veene kunne komme i gang, og vi tok henne med ut på en liten gåtur. Da det ikke var skjedd noe i løpet av en halvtime, ble det tatt en avgjørelse på keisersnitt i håp om å få ut flest mulig valper i live.

Vi fikk heldigvis være med hele veien, og de ville veldig gjerne ha hjelp av oss siden det var så mange valper. Fantastisk å se hvilken teknikk disse veterinærassistentene hadde når de fikk valpene. Flere av dem trengte en del hjelp for å komme i gang, men særlig en tispe så det lenge stygt ut for. Men, veterinærassistent Bente ga seg ikke. og hun klarte å få liv i frøkna. Vi er evig takknemlig!

Gozita var ganske groggy i går kveld naturlig nok, men hun diet valpene greit. Var litt spent på dagen i dag når det gjaldt det andre stellet, men det gikk fint det også. Jeg holdt en valp foran henne som hun slikket, og resten ordnet hun selv. Nå blir de vasket regelmessig hele gjengen.

The puppies were born yesterday, unfortunately, not naturally but by Caesarean section. We are very happy that all 8 came out alive. The distribution was 4 males and 4 females, all nicely drawn and white tail tip. Does not look like somebody has a tail break.

Gozita started night before at 1 o'clock, and we figured that it would take some time, so Lars and I started with the tax return. Simen and Anders came home from classes in the afternoon, they cried out that there was something dark sticky on the floor. I threw well from everything I was doing, and went down to see what I thought it was, namely, green discharge. It is not good, so I called Oslo Animal Clinic, and we went down there immediately. The vet did not like what she saw. First, it had ultrasound to check that there was life, and some heart as we. Was not that easy since Gozita was stressed and panting very much. Then it was into the X-rays to check the number, and we saw at least 7. After it got Gozita some injections to see if the contractions to get started, and we took her out for a little walk. When it was happened in the course of half an hour, it was taken a decision on caesarean section, hoping to get out as many puppies alive.

We luckily got participate all the way, and they would really like to have the help of us since there were so many puppies. Fantastic to see what technique these veterinary assistants had when they were puppies. Several of them needed some help getting started, but especially a female so long as the ugly out. However, veterinary assistant Bente persisted. and she was able to revive the girl. We are eternally grateful!

Gozita was pretty groggy last night, naturally enough, but she fed the puppies okay. Was a bit excited about the day when it came to the other chores, but it was fine too. I kept a puppy in front of her as she licked, and the parent herself. Now they are regularly washed the whole gang.

 
Hanne/male 1
Hanne/male 2
Hanne/male 3
Hanne/male 4
Hannene/the males
Tispe/female 1
Tispe/female 2
Tispe/female 3
Tispe/female 4
Tispene/the females

18/4-12

I dag har Gozita bursdag - 4 år er hun nå, og i løpet av en uke er hun trolig blitt mamma for første gang!

Hun er fortsatt i strålende god form, og har en enorm matlyst. Vi går nå inn i siste drektighetsuke, og dette blir veldig spennende. Gozita ble målt i går, og har faktisk lagt seg ut 7 cm siste uken,  dvs 20 cm totalt siden første måling 3 uker etter parring.

Lurer litt på hva jeg gjør med navn på dette kullet, vet ikke om jeg skal fortsette på alfabetet som jeg har begynt med på Stabyhoun. La ut en liten forespørsel på Facebook og fikk en del forslag. Siden vi har ventet hele 20 år på dette bernerkullet, så kan det hende at de rett og slett får champagnenavn. Men, ingenting er bestemt enda.

Today Gozita has birthday - 4 years she is now, and in the course of a week she's probably been mom for the first time!

She is still in great shape, and has a huge appetite. We are now entering the last week of this pregnancy, and this is very exciting. Gozita was measured yesterday, and has actually put out 7 cm last week, ie 20 cm in total since the first measurement 3 weeks after mating.

Wonder what I do with the names of this litter, do not know if I should continue on the alphabet that I have begun with the Stabyhoun. Let out a request on Facebook and got some suggestions. Since we have been waiting the entire 20 years on this Bernese litter, then they may simply get champagne name. However, nothing is decided yet.

8 uker/weeks 91 cm

7 uker/weeks 84 cm

6 uker/weeks 80 cm

5 uker/weeks 76 cm

4 uker/weeks 74 cm

3 uker/weeks 71 cm

 

12/4-12

Pga påske og problemer med å komme inn på hjemmesiden, har jeg ikke fått oppdatert noe her de to siste ukene. Men, nå håper jeg det holder seg stabilt fremover.

Tirsdag i påskeuken fikk Gozita seg et bad, og ble fønet tørr. Greit å få gjort før den kommende valpefødselen, og det bør ikke gjøres for nært innpå heller. Synes hun ble veldig fin.

Denne uken var det 7 uker siden parring, og i går var vi på Follo Dyreklinikk for at Gozita skulle få den andre herpesvaksinen. Benyttet selvfølgelig anledningen til å veie henne, og hun har gått opp nesten 6 kg fra 35 før paring til nesten 41 kg.

Måling har blitt gjort hver uke og hun har lagt seg ut 8 cm de to siste ukene, 4 pr uke. Det blir spennende å se hvor mange det er, håper på 5-6.

Because of Easter and trouble to enter the website, I have not been updated anything here the last two weeks.

But, now I hope it remains stable in the future.

Tuesday of Easter week, Gozita had a bath, and was dried. Nice to get done before the upcoming puppy birth, and it should not be made up close to either.  I think she was very nice.

This week there were 7 weeks ago, mating, and yesterday we were at Follo Animal Clinic for Gozita would get the other herpes vaccine .Used of course the opportunity to weigh her, and she has gone up nearly 6 kg from 35 before mating to close to 41 kg.

Measurements have been made every week and she has put out 8 cm in the last two weeks, four per week. It will be interesting to see how many there are, hoping for 5-6.

7 uker/weeks 84 cm

6 uker/weeks 80 cm

5 uker/weeks 76 cm

4 uker/weeks 74 cm

3 uker/weeks 71 cm

7 uker drektig 10. april

7 weeks pregnant 10th of April

6 uker drektig 3. april, badet og fønet.

6 weeks pregnant 3rd of April, had a bath and was dried.

29/3-12

Herved erklæres valpedagboken for vårt og Gozitas første kull med bernervalper for åpnet! Dette kullet har vi, eller ihvertfall jeg ventet på i 20 år, helt siden jeg håpet at Sally skulle få i enten 1991 eller 1992, husker ikke helt. Dessverre ble det aldri noen valper på henne. Vår neste bernertispe Siane hadde HD, så der var det aldri aktuelt.

Jeg målte Gozita første gang etter 3 uker, da var hun 71 cm, hadde lagt seg ut til 74 cm etter 4 uker, og nå etter 5 uker var hun 76 cm. Kan se at hun har lagt seg ut litt nå, det buler ut på begge sider.

Matlysten og formen har vært på topp hele tiden, men i går kveld kastet hun opp.  Det er faktisk helt etter boka det, for etter 3 og 5 uker kan de være litt kvalme. Nå har vi økt matmengden sånn at Gozita får i seg nok.

Hereby declared the puppydiary for our and Gozitas first litter with BMD puppies for open!

This litter we, or at least I been waiting for 20 years, ever since I was hoping that Sally would receive in either 1991 or 1992, can not remember. Unfortunately it was never any puppies of her. Our next BMD female Siane had HD, so there was never relevant.

I measured Gozita first time after 3 weeks, then she was 71 cm, had gone out to 74 cm after 4 weeks, and now after 5 weeks she was 76 cm. Can see that she has put out a little now, it bulges out on both sides.

Appetite and the form has been on top all the time, but last night she threw up. It's actually completely by the book, because after 3 and 5 weeks, they can be a little nausea. Now we have increased the amount of food so that Gozita ingest enough.

5 uker/weeks 76 cm

4 uker/weeks 74 cm

3 uker/weeks 71 cm

5 uker drektig 26. mars

5 weeks pregnant 26th of March

4 uker drektig 17. mars

4 weeks pregnant 17th of March

Paring 20., 21. og 22. februar 2012

Mating 20th, 21st and 22nd of February 2012