Valpeplaner/Puppyplans


Vi planlegger et stabijhounkull våren 2019, forventet løpetid er i årsskiftet 2018/2019.

We are planning a Friese Stabij litter spring 2019, we expect the period to start year-end 2018 or beginning of 2019.

 

ENDRINGER: Da jeg i forrige uke ble informert om at en av Delphis halvsøstre (samme far) også har gitt Short Ulna Syndrome/Radius Curvus velger jeg å ikke bruke hannen i Finland likevel. Dette fordi det er noe av de samme linjene som faren til den hunden som nå har fått det. Jobber med å finne en annen hanne til Delphi.

 

N UCH N SE VCH Næssgården's Delphi vil bli paret med HeJW-17 HeW-17 Coastal Stars Granna Gustav "Rio" som bor i Finland.

Jeg har ikke møtt han, men både hans bror og far som bor i Sverige. Moren møtte vi i forbindelse med Verdensutstillingen i Helsinki i august 2014. Da konkurrerte hun og Delphi i juniorklasse der hun vant og Delphi ble nr. 4. Senere ble hans mor også beste tispe og BIR (Best i rasen).

 

CHANGES: Last week I was informed that one of Delphis halfsisters (same dad) also has given Short Ulna Syndrome/Radius Curvus and because of that I choose not to use this male from Finland afterall. This because it is some of the same lines as the father to the dog who has got this. Working to find another male for Delphi.

 

N CH N SE VCH Næssgården's Delphi will be mated with HeJW-17 HeW-17 Coastal Stars Granna Gustav "Rio" who lives in Finland. I haven't met him, but both his brother and father in Sweden. His mother we met in connection with the World Winner Dog Show in Helsinki in August 2014. There she and Delphi competed in the same junior class where she won and Delphi was no. 4. Later his mother also won Best female class and ended up as BOB (Best of Breed).

 

NO38152/13 N UCH N SE VCH

Næssgården's Delphi

(Heiko V.'T Hondsdraf - N UCH N VCH Næssgården's Ambra Amore Unus)

HD: A, ED: 0, CD: Fri

Godkjent ettersøkshund på skadet vilt

FI43074/16 HeJW-17 HeW-17

Coastal Stars Granna Gustav "Rio"

(CIE SE V-14 SE V-17 Kayoba's King Of Stars - CIE

LT UCH BY UCH LT JCH JWW-14 BALTJV-14 LTV-15 Oobje Oobke V.D. Kraay-Heide)

HD: A, ED: 0, CD: Bærer

Utstilling: 6 x CERT, 2 x RES CACIB

 

Kombinasjonen har vært behandlet av Norsk Stabijhoun Klubbs avlsråd og oppfyller klubbens retningslinjer for avl (Avlsrådet i FSCF - The Frisian Staby Club of Finland er også informert). Innavlsgraden er 0,29 beregnet på 5 generasjoner i den nederlandske klubben NVSWs database ZooEasy, noe som tilsvarer 6 generasjoner i Norsk Kennel Klubs Dog Web. Den totale innavlsgraden er 31,22, som er under gjennomsnittet for rasen pr i dag.

 

Delphi har alltid vært en aktiv og oppvakt hund ute, mens hun aller helst ligger på rygg i sofaen når vi er inne. Hun viser stor interesse for rådyr, men har aldri vært brukt i praktisk jakt. Når vi er ute og går tur bruker hun nesa hele tiden. Delphi elsker å trekke, og om vinteren bruker vi kickspark. Har ikke fått prøvd oss med kickbiken sommerstid enda da mor nok er litt engstelig for farten.... Hun har også gått med kløv innimellom, noe hun ikke enser at hun har på seg. I møte med fremmede er hun litt forsiktig med en gang, men ikke redd eller engstelig.

 

Rios eier har kommet med en kort beskrivelse av han: "Rio er morsom, klok og vennlig med andre hunder. Bjeffer ikke, modig på alle steder. Liker å svømme og løpe løs i skogen. Elsker leker, alltid glad, nysgjerrig. Litt sky overfor rare folk. Stjeler mat hvis han får sjansen. Rio er en ordentlig stand by me Stabijhoun".

 

The combination has been processed by Norwegian Stabijhoun Clubs breed advice committee and meets the club's breeding guidelines (The BAC in FSCF - The Frisian Staby Club of Finland is also informed). The inbreeding is 0,29 calculated at 5 generations in the Dutch club NVSWs database ZooEasy, which corresponds 6 generations in the Norwegian Kennel Clubs Dog Web. The total inbreeding is 31,22, which is below the average for the breed today.

 

Delphi has always been an active and bright dog outside, while she prefer to lie at her back in the couch when we are inside. She shows great interest for deers, but has neven been used for practical hunting. When we are outside walking she uses her nose the whole time. Delphi loves to pull, and in winthertime we use kickspark. Haven't tried kickbike in the summertime yet since her owner is a bit angious for the speed..... She has also used backpack for dogs sometimes, and she doesn't care about having that at her back. When she meets strangers she is a bit careful at once, but not afraid or anxious.

 

Rios owner has come with a short desription of him: "Rio is funny, wise, friendly with other dogs. Don't bark, brave all kind of places. Like to swim and run free in the forest. Love toys, always happy, curious. Little bit shy for strange people. Food thief if he has the chance. Rio is a real stand by me Stabijhoun".

 

I vårt oppdrett brukes KUN HD og AD frie hunder. Vi setter sunnhet veldig høyt, og prøver så godt vi kan å ikke doble arvelige sykdommer.  Tispene her er ca 3 år før de brukes i avl, vi mener at først da er de voksne nok til å kunne ta seg av et kull med valper.

Vi følger retningslinjene til Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Berner Sennenhund Klubb og Norsk Kennel Klub.

Vi synes det er veldig viktig å se på kull i sin helhet, og kommer IKKE til å bruke tisper i avl hvis ikke min 50 % av kullet er frie for HD og AD. I Nederland er det ikke vanlig å røntgenfotografere hele kull, derfor velger vi alltid å bruke hanner med HD A til våre kombinasjoner derfra.

Hos oss får du ikke velge valp selv, men du kan selvfølgelig komme med ønsker. Når valpene er ca 7 uker kommer en hjem til oss og tar en valpetest, og med utgangspunkt i den finner vi ut hvem som skal få hvilken valp. Vi har gjort dette på alle våre kull, og er veldig fornøyde.

Valpene leveres registrert i Norsk Kennel Klub, chipmerket, markkuret og med veterinærattest. Ønsker du at valpen skal vaksineres før 12 ukers alder, så gjør vi det mot et tillegg i valpeprisen.

Alle våre avlstisper er forsikret med Agria Avl Skjulte Feil og mangler!

Valper fra oss selges som familiehunder.

 

De tre første leveukene er mor og valper på et rom ved siden av vårt soverom der de får være i ro og fred. Britt sover alltid sammen med dem disse ukene. Når de er 3-4 uker flyttes de ned i stuen der de får være sammen med oss og oppleve forskjellige lyder. Vi bruker en lyd CD for å venne dem til fyrverkeri, lyn og torden. Mor til valpene får velge selv hvor hun vil være om natten, dørene står åpne overalt inne. Etter at valpene har flyttet ned har vi mye besøk av folk sånn at de skal bli godt sosialisert.

 

Stabijhoun er plassert i grp 7 stående fuglehunder, men er en allround brukshund, dog noe sta og med egne meninger. Ønsker du å bruke denne til fuglejakt kan det være en fordel å starte tidlig, bl.a. med å få inn apporteringen. Jaktegenskapene i stabijen varierer en del fra individ til individ, og kan også variere innenfor kullet. Blodspor er noe som ligger for de aller fleste innenfor denne rasen, og flere er da også blitt godkjente ettersøkshunder og viltsporchampioner. Vi arrangerte et blodsporkurs for de som ønsket fra vårt kull i 2016, og gjentar gjerne det i fremtiden hvis det er interesse for det.

 

Vi ønsker at hunder fra oss skal røntgenfototraferes på hofter og albuer ved 1 - 1 1/2 års alder. Det kan være lurt å ikke starte med aktiviteter som sykling, trekking og agility før dette er gjort. Vanlige turer i skog og mark er bra for å bygge opp muskulatur bare man ikke overdriver første året mens valpen og unghunden er i vekst.

In our breeding we only use dogs which hips and elbows are free. We think it's important that the dogs have good health, and we do our best not to double known diseases. Our females are ca 3 years old before we use them in breeding, then we mean that they are enough grown up for a litter.

We follow the guidelines of the Norwegian Stabijhoun Club, the Norwegian Bernese Mountain Dog Club and the Norwegian Kennel Club.

We think it's very important to check the whole litter, and we will NOT use females for breeding if not at least 50 % of the litter are free for HD and ED. In the Netherland it's not usual to x-ray whole litters, that's why we always choose to use males with HD A to our combinations.

With us you can not choose a puppy, but of course you can come up with desire. When the puppies are ca 7 weeks, a person come home to us to take a puppy test, and based on those results we find out who should get which puppy. We have done this on all our litters, and is very satisfied.

The puppies will be delivered registrated in the Norwegian Kennel Club, chiped, wormcured and with a certificate from a vet. Do you want a vaccine for the puppy before it is 12 weeks old, we do that for you, and you pay for it as extra cost to the puppyprice.

 

All our breedingfemales are insured with Agria Breeding Hidden faults and shortcomings!

 

Puppies from us are sold as familydogs. The three first weeks mother and puppies live beside our bedroom where they can be in peace and quiet. Britt always sleeps in the same room these weeks. When they are 3-4 weeks we move them downstairs in the living room where they can be together with us and experience different noises. We use a CD with noises as fireworks, lightning and thunder. The puppies mother can choose herself where she wants to be during the night, all doors are open inside. After the puppies have been moved down we have a lot of visits from people so they will be good socialized.

 

Friese stabij is placed in group 7 pointing dogs, but is an allround working dog, a bit stubborn and with own opinions. Do you wish to use this for birdhunting it can be an advantage to start early, among other things with the retrieving. The hunting properties in the stabij may vary from individual to individual, and also inside the litter. Bloodtrack seem to be interesting for most of the dogs in this breed, and several has been approved trackingdogs for hurted wild game and blood track (wild game) champions. We arrnaged a bloodtrack course for they who were interested from our litter in 2016, and want to repeat that in the future if it is interest for doing it.

 

We want that dogs from us shall be x-rayed at hips and elbows when they are 1 - 1 1/2 years old. It can be smart not tostart with activities as cycling, pulling and agility before this is done. Normal daily trips in the woods is good to build muscles just do not overdo the first year while the puppy and young dog is developing.