ALFI

C.I.E. N DK UCH NV-09 VWW-10

Allgrippas Alfirin

Reg.nr. S14617/2002, HD: A, AD: A (ED: 0)


STABYHOUN/FRIESE STABIJ

C.I.E. N DK UCH NV-09 VWW-10 ALLGRIPPAS ALFIRIN "ALFI"

(Ludo Fan It Heidehiem - S VCH Charming-Cassi)

Alfi er født 6. januar 2002 hos Sanna og Björn Värdling, Kennel Allgrippa, i Umeå, Sverige. Hun er fra et kull på 7 tisper der alle er HD-frie (5 x A og 2 x B) og de 6 som er røntget på albuene er alle UA.

Vi har vel aldri hatt en hund som henne på alle måter. Overlykkelig er nok en god betegnelse, hun elsker alle på to- og fire ben. Stabyhoun er en voksende rase i Norge (snart 60 pr nov.-07), og den største økningen var i 2005. Alfi fikk 8 valper 23. mars (1 dødfødt) der 5 av dem ble igjen i Norge, og importen fra Sverige var også stor det året. 17. mars 2007 kom Alfis andre kull på 8 valper, heldigvis var alle levende. 6 av dem ble igjen i Norge. Vi vet ikke enda om det blir hun eller Ambra som skal ha et kull i 2009.

Alfi ble kjøpt inn for å bli Lars nye agilityhund og de trente masse før hun fikk sitt første kull, etter det har det blitt til at hun GÅR agility, og det er noen hindere som er morsommere enn andre. Lars har vel mer eller mindre gitt henne opp i forbindelse med konkurranse, men det er meningen at Simen og Anders skal trene litt med henne.

Britt oppdaget stabijens gode egenskaper for blodspor og har blitt bitt av den basillen. Alfi fikk 1. premie på sin første bevegelige prøve i august 2003. De trener nå og da i sommer-sesongen, men motivasjonen til Alfi har vel ikke vært av den største her heller etter det første valpekullet. Det ser derimot ut som iveren har våknet litt igjen etter det andre kullet, så kanskje blir det en sporprøve igjen i løpet av 2008.

Alfi har gjennomført MH-test i Sverige og er godkjent på skudd.

21. februar 2004 ble Alfi N UCH på NKKs utstilling i Bø i Telemark. 5. juni var vi på Spesialutstilling i Holland, "Clubmatchen" der Alfi overraskende plasserte seg som nr. 4 av 29

i åpen klasse med Uitmuntend (Excellent). Der ble hun også inventert og godkjent for avl av den hollandske klubben. 14. august samme år var vi i Danmark i håp om å få det danske certet og championatet. Det klarte vi til gangs, det ble cert, dansk championat, CACIB og BIM.

Målene i utstillingsringen må være å få noen vinnertitler, men foreløpig har vi ikke lykkes med det.

(Oppdatert 14.11.07)

6.5.2011

Da har vi dessverre kommet til siste kapittel for Alfi, og siden det ikke har vært skrevet noe her siden november 2007, så har det også skjedd mange gledelige ting før den triste gårsdagen.

I november 2009 lyktes det endelig for oss å få en Norsk Vinnertittel til Alfi, hun ble også BIR. På den utstillingen stilte vi avlsklasse som ble BIS 4, kjempegøy! Året før på Hamar ble vi BIS Avlsgruppe i konkurranse med oss selv. Det var en annen gruppe med, men de ble disket pga en hund for lite.

I slutten av juni i fjor var vi på Verdensutstillingen i Herning, Danmark. Det var ca 60 påmeldte fra flere land, og målet var å vinne veteranklasse tisper. Det klarte vi, og Alfi fikk da tittelen World Veteran Winner 2010! Men, i tillegg klinte vi til og ble BEST I RASEN (BIR) og i tillegg BIR VETERAN! For en uforglemmelig dag! Dommer var Hans Van Den Berg fra Nederland.

I begynnelsen av oktober ble Alfi BIR for dommer Christen Lang på NKKs utstilling på Hamar. Men, hun vant også gruppe 7. Enda en uforglemmelig dag i året 2010!

Det var i begynnelsen av mars i år at jeg var en tur hos Toril Malmer for å rabiesvaksinere Alfi, at jeg nevte for henne at Alfi de siste ukene måtte ut en gang pr natt for å tisse. Hun ba meg ta en nærmere undersøkelse hos Follo Dyreklinikk, noe vi gjorde, men som dessverre ga et lite hyggelig resultat. Alfi hadde fått svulst i analområdet, og det var ingenting å gjøre. Jeg var helt knust etter den beskjeden. Men, etter noen dager var det slutt på deppingen, og vi var bare nødt til å ta en dag av gangen. Det gjorde vi, og den siste uken var jeg ute i det deilige været med både henne og Gozita. Onsdag kveld 4.5. så jeg at Alfi hadde store problemer med å få ut en liten klump med avføring, hun kastet opp gress, og hun kastet også opp etter kveldsmaten. Da var det at jeg tok den tunge beslutningen om at nå var tiden kommet for å ta farvel med denne fantastiske hunden.

Alfi har vært så  utrolig spesiell for oss alle disse årene på veldig mange måter. Hun har vært hele familiens hund. Om natten skulle Alfi ligge under dynen, og prøvde vi å si nei eller snu oss, ga hun seg ikke. Hun fortalte oss i klare ordlag hva hun mente om det. Alfi har i det hele tatt vært veldig flink til å prate, og vært veldig klar på hva hun ville og ikke ville. Det var ikke ofte hun måtte ut, og hvis vi spurte henne om hun skulle, så rygget hun bakover for å si at det skulle hun ihvertfall ikke.

15 avkom ble det på henne, og nå har det foreløpig blitt 23 barnebarn. Da vi fikk vite at Alfi hadde fått uhelbredelig kreft, var vi alle enige om at vi gjerne vil ha tilbake et barnebarn fra en av B-jentene. Bebe gikk dessverre tom, og de hadde også full valpeliste. Buffi ble inseminert med den hollandske championhannen Yep fan't Fugelhiem 8. og 9. april, og vi håper at det blir en fin tispe til oss fra denne kombinasjonen.

Det er nå et enormt stort tomrom etter Alfi, selv om hun ikke gjorde fullt så mye ut av seg på sine eldre dager. Jeg hadde sett for meg mange fine stunder i veteranringen sammen med denne fantastiske showhunden, men sånn ble det dessverre ikke. Vi tar med oss alle de gode minnene, for dem var det veldig mange av. Det er vanskelig å forstå at jeg aldri mer skal i utstillingsringen med Alfi, der var hun virkelig i sitt ess helt fra hun var liten valp. På sitt andre valpeshow ble hun plassert som BIS 4 Valp, og det var første gangen dommeren så en stabyhoun. Hun sa til oss at vi kom til å få masse glede av denne hunden i utstillingsringen, og hun hadde så rett så rett. Der var Alfi virkelig i sitt ess, med en gang hun kom innenfor ringbåndene var hun på jobb, og der skulle man vise seg frem.

Tusen takk til Sanna og Björn, Kennel Allgrippa, som betrodde oss denne fantastiske hunden!

Rest in peace Alfi, vi savner deg noe helt enormt, for vi hadde jo håpet å få beholde deg i mange flere år! Men, sånn gikk det dessverre ikke.

Håper du finner Siane når du kommer over The Rainbow Bridge,.

Alfi is born 6th of January 2002 at Sanna and Björn Värdling, Kennel Allgrippa, Umeå, Sweden. She is from a litter at 7 females, everyone of them have free hips (5 x A, 2 x B), 6 of them are x-rayed at the elbows and all of them are free.

We never have had a dog like her in every ways. She is a very happy dog, and loves everyone, on both two- and four legs. Stabij is a growing breed in Norway (almost 60 nov.-07), and the greatest increase was in 2005. Alfi got 8 puppies (1 dead) 23rd of March where 5 of them stayed in Norway, and the import from Sweden was also big that year. 17th of March 2007 Alfis second litter with 8 puppies were born, all of them alive. 6 of them stayed in Norway. At the moment we don't know if it will be Alfi of Ambra who will have the next litter in 2009.

Alfi was bought to become Lars new agilitydog and they trained a lot before she got her first litter, after that she WALKS agility. Lars has more or less given her up in connection to competitions, but the plan is that Simen and Anders will continue to train her a bit.

Britt discovered the stabijs good property for bloodtracking and has been bit of that bacillus. Alfi got 1. prize at her first movable test in August 2003. They trains now and then in the summerseason, but Alfis motivation hasn't been so big here either after the first litter. It looks like that some hormons are back after the second litter, so maybe it will be a new test during 2008.

Alfi has accomplished MH-test in Sweden and is approved at gunshot.

21th of February 2004 Alfi became Norwegian Champion at NKKs dog show in Bø, Telemark. 5th of June we were at the Dutch Clubmatch and Alfi was very surpricing placed as no. 4 in open class with Excellent. She also became inventoured and approved for breeding of NVSW. 14th of August same year we travelled to Denmark, hoping to get the Danish CAC and Danish Champion. We did that and she also got CACIB and became BOS.

Our wishes for the dog show results are to get some winningtitles, but for the time beeing we haven't succeed with that.

(Updated 14.11.07)

6.5.2011

Then we have sadly come to the last chapter for Alfi, and since it has not been written anything here since November 2007, there have also been many joyful things before the sad yesterday.

In November 2009 it was possible for us to finally get a Norwegian Winner title for Alfi, she was also BOB. At the exhibition we showed our Progeny group who was BIS 4, fun! The year before in Hamar we were BIS Progeny Group in competition with ourselves. There was another group, but they were disqualified because it was one dog less.

In late June last year we were at the World Winner Dog Show in Herning, Denmark. There were about 60 participants from several countries, and the goal was to win the veteran class females. We did, and Alfi won the title World Veteran Winner 2010! But, in addition to and snogging we won BEST OF BREED (BOB) and in addition BOB VETERAN! For an unforgettable day! Judge was Hans Van Den Berg from the Netherlands.

In early October, Alfi was BOB for judge Christen Lang at NKK show in Hamar. But, she also won the group 7. Another unforgettable day in the year 2010!

It was in the beginning of March this year that I visited our vet Toril because Alfi should have her rabies vaccine, that I those listed for her that Alfi in recent weeks had to go out once a night to pee. She told me to take a closer examination at Follo Animal Clinic, which we did, but unfortunately gave a nice little profit. Alfi had tumor in the anal area, and there was nothing to do. I was devastated after the message. But, after a few days with sadness, we were just going to to take one day at a time. So we did, and the last week I was out in the lovely weather with her ??and Gozita. Wednesday evening 4.5. I saw that Alfi had major problems getting a small lump of feces, she threw up grass, and she also threw up after supper. Then it was that I took the difficult decision that it was time to say goodbye to this wonderful dog.

Alfi has been so incredibly special to us all these years in many ways. She has been the family dog. At night Alfi would be under the covers, and we tried to say no or turn us, she didn't give up. She told us in clear words what she thought about it. Alfi has always been very good to "talk", and has been very clear about what she would and would not. It was not often she had to get out, and if we asked her if she would, she recoiled backwards to say that she would certainly not.

15 offspring were on her, and now it has so far been 23 grandchildren. When we learned that Alfi had terminal cancer, we all agreed that we would like to have back a granddaughter of one of the B-girls. Bebe was sadly empty, and they also had full puppy list. Buffi was inseminated with the Dutch champion Yep fan't Fugelhiem 8th and 9th of April, and we hope that it will be a nice puppy to us from this combination.

It is now a huge void for Alfi, although she did not do quite as much out of herselfself in her old age. I had seen for myself many fine moments in the veteran ring with this fantastic show dog, but that was unfortunately not. We take with us all the good memories, for them it was very many. It is difficult to understand that I will never be in the show ring with Alfi again, where she was really in her right element from the minute she was a puppy. On her second puppy show, she was placed as BIS 4 Puppy, and it was the first time the judge saw a Friese Stabij. She told us we were going to get a lot out of this dog in the show ring, and she was so right so right. There was Alfi really in her element, once she got inside the ring bands, she was at work, and where one would show off.

Thanks to Sanna and Björn, Kennel Allgrippa, who entrusted us with this wonderful dog!

Rest in peace Alfi, we miss you something huge, because we had hoped to keep up for many more years! But, like it was unfortunately not.
Hope you find Siane when you come across the Rainbow Bridge.

6/5-11

Alfi på sin siste tur med "mor" 5. mai 2011!

Alfi at her last trip with "mum" 5th of May 2011!

   
   

11/2-11

Bilder tatt 15. oktober 2010.

Pictures taken 15th of October 2010.

   
   

25/7-10

Juli/July 2010

14/4-10

Disse bildene ble tatt av Alfi i dag, hun ble 8 år 6. januar.

These pictures were taken of Alfi today, she was 8 years old 6th of January.

25/12-09

Bilder av Alfi tatt 13.12.09

Pictures of Alfi taken 13th of December 2009

   
   

25/12-09

Bilder fra 23.8.09

Pictures from 23rd of August 2009

   

6/12-09

Helgen 28. og 29. november arrangerte Norsk Kennel Klub årets siste internasjonale utstilling, som etter at den ble flyttet fra Hamar til Lillestrøm, har fått eget navn; Dogs4All. Til denne utstillingen ble alle raseklubbene invitert til å ha egen stand på Rasetorget, og Norsk Stabyhoun Klubb takket ja. Det ble også arrangert en Raseparade begge dager, Alfi og jeg deltok lørdag, Helga-Mari og Bailo søndag.

Selve utstillingen for Stabyhoun var søndag, og det var 16 påmeldte + vår avls- og oppdrettergruppe. Alfi var i storform denne dagen, og showet seg frem til vinner av tispeklassen og dermed tittelen Norsk Vinner 2009. I BIR og BIM møtte hun Bailo, men denne gangen var det Alfi som fikk BIR, og dermed fikk vi delta i gruppefinalen, der vi ikke overraskende ble uplassert.

Både avls- og oppdrettergruppen fikk HP, og da var vi kvalifisert til finalene. Det var 5 grupper med i finalen for beste avlsgrupper, vi slo en gruppe med salukier, og ble nr. 4, et resultat som var meget gledelig og overraskende. Oppdrettergruppen viste seg frem i finalen, men ble uplassert blandt mange grupper.

Dette var Alfis siste utstilling i championklassen, neste år blir det veteranklasse, og det gleder vi oss til.

The weekend 28th and 29th of November the Norwegian Kennel Club arranged the last international dog show this year, which has got it's own name after it was moved from Hamar to Lillestrøm; Dogs4All. To this dog show all the breedclubs were invited to have stand at the "Breedmarket", and the Norwegian Stabyhoun Club said yes. It also was arranged a "Breedparade" both days, Alfi and I participated saturday, Helga-Mari and Bailo sunday.

The dog show for Stabyhoun was sunday, and it was 16 entries + our progeny- and breedergroup. Alfi was in a great shape that day, and won the Best Female Class and got the title Norwegian Winner 2009. In BOB and BOS she met Bailo, but this time it was Alfi who got the BOB, and because of that we participated in the group final, where we not surprising wasn't placed.

Both the progeny- and breedergroup got Prize Of Honour, and because of that, we were qualified for the finals. It was 5 groups in the final for best progenygroups, we beated a group of Salukis, and were placed as no. 4, a result which were very suprising and delighted. The breedergroup participated in the final, but weren't placed among a lot og groups.

This was Alfis last dog show in the champion class, next year it will be the veteran class, and we look forward to that.

Gry og Kenneth på standen vår/Gry and Kenneth at our stand.
Foto: Mari-Anne Braaten
Foto: Trine Lise Nystad
Finaleringen/The finalring.
Foto: Mari-Anne Braaten

Avlsgruppen vår/Our progeny group; Alfi, Bebe, Mira, Bindji, Baluba.

Follo Brukshundklubb, Berg, Årungen, 22.8.09

Klubbmesterskap Agility/Club Championship Agility

Dommer/judge: Grete Karlsen, Norway

AG 1 Stor/Agility 1 Large: Disk/Disqualification

20/4-09

Alfi ble badet i det nye badekaret i går. De andre bildene er fra skjærtorsdag, Alfi koser med Berit.

Yesterday Alfi got a bath in the new dogbath. The other pictures are from Maundy Thursday, Alfi give hugs to Berit.

   

6/12-08

Alfi var med på NKKs Vinnergalla for 3. gang lørdag kveld 23.11.08.

Alfi competed at NKKs Winner Gala for the third time saturday evening 23rd of November 2008.

Foto: Mona Kjøsnes Bakken

Follo Brukshundklubb, Berg, Årungen, 13.9.08

Klubbmesterskap Agility/Club Championship Agility

Dommer/judge: Grete Karlsen, Norway

AG 1 Stor/Agility 1 Large: Disk/Disqualification

Foto: Andre Johannesen

14/11-07

I forbindelse med utstillingen sist helg hadde vi en fotosession av hundene på gården. Her er noen bilder av vakre Alfi.

In connection with the dog show last weekend we had a photosession with the dogs at the farm. Here are some pictures of our beautiful Alfi.

 

19/2-06

Alfi ute i snøen.

 

Her er de første bildene av Alfi som baby, fotograf er oppdretter Björn Värdling, Kennel Allgrippa.
4 uker
5 uker
2 uker
3 uker
I valpekassen het hun Saga...
her er hun 1 uke gammel.
En stolt mamma Cassi med sine syv døtre.