SIANE

Reg.nr. 14707/99, HD: D, AA: A (ED 0)


BERNER SENNENHUND (BMD)

SIANE

(CH CH Xandro V Nesselacker - N UCH Kindy)

Siane 8 år/years

Foto: Helga-Mari Tessem

Siane er født 25. juni 1999 hos Liv og Gunnar Flathus i Heggedal. Vi begynte tidlig med lek for å få henne gjenstandsinteressert og det resulterte i stor glede for å gå spor. Motivasjonen har hele tiden vært på topp og høsten 2000 ble hun Klubbmester i NBSK kl. C (enkelt spor med gjenstand i slutten). Vi startet også friskt med lydighetstrening, men der var ikke motivasjonen like stor. Hun er en utrolig kvikk berner som sikkert har blitt påvirket av å vokse opp sammen med belgiske fårehunder.

I påsken 2004 fikk Siane vondt i hoftene. Hundemassøren Katja Petrell anbefalte å ta nye bilder og de viste middels til sterk grad på høyre side (tidligere D) og svak grad på venstre side (tidligere fri), begge med forkalkninger. Vi begynte da med akupunkturbehandling hos Toril MalmerAsker Dyreklinikk og det har virkelig hjulpet. Siane får nå behandlinger etter behov.

14.11.07

Siane er snart 8 1/2 år og utrolig sprek for alderen, det er vanskelig å se på henne som så gammel. På tur hopper og spretter hun som en valp, og vi må faktisk hjelpe henne med å sette begrensninger pga hoftene. Etter ca 2 år pause fra utstillingsringen begynte vi å stille henne igjen som veteran august 2006, og hun har hatt flotte resultater etter det. Høydepunktene er nok februar -07 med CERT og BIS 4 Veteran, og ikke minst da hun ble BIS VETERAN

26. august -07. Pr i dag ligger hun an til å bli mestvinnende veterantispe i NBSK 2007, og det blir spennende å se om det holder helt inn.

26.11.08

Siane nærmer seg 9 1/2 år, og siste halvår har hun vært gjennom to operasjoner. I slutten av juli klarte vi og veterinær Kjetil Dahl på Oslo Dyreklinikk å redde henne fra og dø da hun fikk akutt magedreining. Hun kom seg relativt fort etter den operasjonen, men etter brokk-operasjonen i oktober har hun ikke klart å hente seg inn like bra. Derfor har vi nå begynt med hundemassasje igjen, denne gangen hos AquaDog og vår venninne gjennom mange år, Wenche G. Ekeli. Etter to tette behandlinger føler jeg at dette er det rette for Siane nå, i tillegg til akupunkturen.

Vi klarte ikke å ta mestvinnende veterantispe i fjor, ble nr. 2 etter halvsøster Sixtine, men det ser ut til at vi klarer det i år. I tillegg ligger Siane som nr. 3 på mestvinnende lista for tisper. Hun har hatt litt av et år i utstillingsringen; 3 x CERT, 1 x BIR, 1 x BIM og 8 plasseringer i BIS Veteran. Vi avluttet året med NKKs Veterangalla 22. november på Hamar.

Neste år blir det ikke like mange utstillinger på Siane. Vi har ikke helt gitt opp håpet om NKK certet, så vi melder vel på en del av de utstillingene i tillegg til noen Spesialutstillinger. "Små" utstillinger blir det ikke mange av, kun den som blir arrangert av NBSK 11.1.2009.

31.8.09

Siane fylte 10 år 25. juni, og vi er så utrolig glade for at vi har fått ha henne så lenge. Hun ble mestvinnende veterantispe i fjor, og samtidig klarte hun å bli nr. 5 på mestvinnende tispelista, som nesten er en enda større prestasjon. Siane har blitt nr. 2 i veterantispeklassen på to store spesialutstillinger i år, noe vi er veldig fornøyd med.

I slutten av mai mistet Siane matlysten, og sakte men sikkert gikk hun ned i vekt. Det ble ikke funnet noe spesielt som skulle være årsak til dette, men i sommer da hun nærmet seg 32 kg måtte vi ta noen undersøkelser på henne. Hun ble satt på kortison for å øke matlysten, og det har fungert noe. Nå går hun på 1/4 tablett hver dag. Det ble tatt en blodprøve som viste at lever- og nyreverdier var bra. Noen uker senere tok vi røntgenbilde, og det viste dessverre det vi hadde fryktet, kreft i lungene. Vi trodde at Siane ikke hadde lenge igjen, men enn så lenge har hun stor livslyst. Hun blir gjerne med på turer, har fortsatt glimt i øyet, og har også valpetakter enkelte ganger. Vi tar en dag av gangen, for vi vet at ting kan snu fort, men setter stor pris på at hun er så glad i livet.

10.9.09

Så er det tid for siste kapittel om Siane, det kom fortere enn vi hadde håpet, men som jeg skrev for litt over en uke siden så kan ting snu fort. Etter at Siane fikk konstatert kreft har jeg hele tiden lurt på hvilke signaler vi ville få som skulle fortelle oss at det er tid for å ta farvel. For akkurat en uke siden i dag var vi hos Toril Malmer for en ny runde med akupunktur, og da vi gikk derfra nærmest snublet hun ned de to små trappetrinnene. Etter at jeg kom hjem kunne Simen og Anders fortelle at de tidligere på dagen hadde hjulpet henne med å få på plass bena i trappen der det hadde stoppet helt opp. Dette var selvfølgelig ting som ble lagret i hukommelsen. Men, det var lørdag formiddag da jeg tok med meg Siane på en liten tur at jeg så hvor ustø hun var. Jeg var faktisk så bekymret at jeg ikke turde la henne gå løs, men koblet på båndet. Da jeg kom hjem ringte jeg til Lars, og vi ble enige om at nå var det på tide å la henne få gå. Jeg kontaktet Toril pr SMS, og vi fikk time mandag kveld. Tiden frem til da var så grusom, tårene rant mange ganger om dagen.

Mandag morgen orket jeg rett og slett ikke gå på jobb, og tok meg en feriedag. Kvelden kom, og vi dro hele gjengen på to- og fire ben til Toril. Der ble det en tårevåt avskjed med vår alles kjære Siane. Hun var så spesiell på så veldig mange måter, og det er et stort tomrom etter henne.

Tusen takk Liv og Gunnar for at vi ble betrodd denne fantastiske hunden!

Rest in peace Siane, savner deg så masse!

Siane is born 25th of June 1999 at Liv and Gunnar Flathus, Heggedal. We started early to play with her to get her interested in objects like dogtoys, and that resulted in great enjoyments for tracking. The motivation has all the time been high, and autumn 2000 she became Clubmaster in the Norwegian Bernese Mountaindog Club C-track. We started with obediencetraining, but the motivation wasn't so high. She is a incredible alert BMD, and we guess that she has been affected of growing up with Belgian Shepherds.

Eastern 2004 Sianes hips was no good. Our dogmasseur Katja Petrell recommended to take new pictures of the hips and they indicated D to E on the right side (earlier D) and C at the left side (earlier free), both with calcifications . Then we started with acupuncturetreatment with Toril Malmer at Asker Dyreklinikk (vet) and it has really helped her. Siane gets treatments when she need it..

14.11.07

Siane is almost 8 1/2 years old and unbelievable vigorous for her age, it's difficult to see her as so old. When we are out for trips she is jumping and running as a puppy, and we actually have to help her to put some limits because of her hips. After about 2 years break from dog shows we started to show her again as veteran in August 2006, and she has had some great results after that. The highlights are February -07 with CAC and BIS 4 Veteran as result, but the greatest moment was 26th of August 2007 when she became BIS VETERAN. By today it looks like she will become the mostwinning veteran female in the breed club for 2007, and it will be exciting to see if that will be the result at the end of the year.

26.11.08

Siane is almost 9 1/2 years old, and during the last six months she has been through two operations. In end of July we and veterinary Kjetil Dahl at Oslo Dyreklinikk managed to save her from dying because of acute stomach turnover. She came very fast in shape after that operation, but after the hernia operation in October she hasn't recover so well. That's why we have started with dog massage again, this time at AquaDog and our friend during many years, Wenche G. Ekeli. After two tight treatments I feel that this is the right for Siane now, in addition to the acupuncture.

We didn't manage to take mostwinning veteran female last year, became second after halfsister Sixtine. But, it looks like we will take it this year. Siane also is no. 3, at the moment, at the mostwinning list for all females. It has been quite a year for her at dog shows; 3 x CAC, 1 x BOB, 1 x BOS and 8 times placed in BIS Veteran. We ended the year with NKKs Veteran Gala 22nd of November at Hamar.

Next year it will not be so many dog shows for Siane. we haven't given up the hope totally about the last NKK CAC, so we will enter some of those dog shows in additon to some Specials. "Small" dog shows it only will be the one in January arranged by NBSK.

31.8.09

Siane was 10 years old 25th of June, and we are so increadible happy that she has been with us for so long. She became mostwinning veteranfemale last year, and at the same time she became no. 5 at the mostwinning female list, which almost is a greater achievement. Siane has became no. 2 in the veteran female class at two big Specials this year, and we are very satisfied with that.

In the end of May Siane lost her appetite, and slowly she lost a lot of weight. Nothing special was found which could be the reason for this, but during the summer when her weight was near 32 kg we had to take some tests at her. We started to give her cortisontablets which has worked a bit, and now we give her 1/4 tablet every day. It was taken a bloodtest who shown us that the liver- and kidney values were good. Some weeks later there were taken x-ray pictures, and that shown us what we feared, cancer in the lungs. We thought that Siane didn't have long time left, but still she has a great content for the life. She follow us happily out for a walk, she still has a twinkle in her eye, and sometimes she act like a puppy. We take one day at the time, because we know that things can turn fast, but appreciate that she is so fond of life.

10.9.09

It's time for last chapter about Siane, it came faster than we had hoped, but as I wrote about a week ago, thing can turn fast. After we knew that Siane had cancer I wondered which signals we would get which should tell us it was time to say goodbye. A week ago today we visited Toril Malmer so Siane could have some more acupuncture. When we should leave, she stumbled down the two small stairs. After I came home Simen and Anders could tell me that they had helped her in the stairs earlier the same day. Saturday in the middle of the day Siane and I were out for a little walk in "our" wood, then I saw it clearly, she was very unsteady. I actually was so worried that I coupled her. When I came home I called Lars, and we agreed it was time to let her go. I contacted Toril per SMS, and we got an appointment monday evening. The time from saturday to monday evening was so cruel, I cried many times a day.

Monday morning I couldn't go to work, and took a day off. The evening came, and we left home all of us at two- and four legs. We said goodbye to our dear Siane with a lot of tears. She was so special in many ways, and it is really empty after her.

Thank you Liv and Gunnar for this wonderful dog!

Rest in peace Siane, miss you so much!

31/8-09

Forrige helg var det fantastisk vær hele helgen, og jeg tok med Siane en tur i skogen søndag også. Da var hun i nesten enda bedre form enn dagen før. Hun har alltid hatt nese for vann, og da jeg stoppet for å prate med noen andre bare forsvant hun. På bildene kan dere se hvor jeg fant henne.

Last weekend it was lovely weather the whole weekend, and Siane and I was out in the wood sunday as well. She was even in better shape that day. She has always had a nose for water, and when I stoped and talked with some people she only disappeared. At the pictures you can see where I found her.

   
   

31/8-09

Disse bildene tok jeg av Siane lørdag morgen 22. august da vi gikk tur i skogen bare hun og jeg. Utrolig at hun er i såpass bra form med tanke på hvor tynn hun er, og hva som feiler henne. Men, det synes ikke så godt på henne heldigvis.

These pictures of Siane I took saturday morning 22nd of August when we went for a walk in the wood only she and I. Unbelievable that she is in so good shape when I think of how thin she is, and what's wrong with her. But, we can't see it so much at her, and I'm happy for that.

   
   
   
   
   
   
   
   

20/4-09

Siane ble badet i det nye hundebadekaret for første gang i går. På utstillingsbordet er hun fønet, men ikke børstet og klippet som man kan se. Siane har aldri vært noe flink til å stille seg opp selv.

Yesterday Siane got a bath in the new dogbath for the first time. At the table she is blow-styled, but she isn't brushed or cut as you can see. Siane has never been good at showing herself nice.

12/2-09

Siane på besøk hos oppdretterene Liv og Gunnar i går.

Siane visited her breeders Liv and Gunnar yesterday.

6/12-08

Her er noen bilder av Siane fra NKKs Veterangalla lørdag kveld 23.11.08. Har vært så heldig å få noen fine fra Mona Kjøsnes Bakken, takk skal du ha!

Here are some pictures of Siane from NKKs Veteran Gala saturday evening 23rd of November 2008. Mona Kjøsnes Bakken has send me some very nice, thank you very much!

26/11-08

I går kveld var vi hos AquaDog og Wenche G. Ekeli. Siane prøvde seg på vanntredemølla for første gang, og hun fikk det adrenalinkicket etterpå. Hadde store problemer med å ligge stille mens Wenche masserte henne, men vi fikk beskjed om at dette var ganske vanlig de to første gangene. La oss håpe det.

Yesterday evening we were at AquaDog and Wenche G. Ekeli. Siane tried different things, but after she had been in the water she got a adrenaline kick. She had big problems lying quiet while Wenche was giving her massage, but she told us that this is very usual the two first times. Let's hope so.

   
   

Sianes premier og rosetter fra Spesialutstillingen til avd Øvre Romerike 1. mai 2008

Sianes prizes and rosettes from the Special area Øvre Romerike 1th of May.

Sianes premier og rosetter fra utstillingen i Kristiansand 3. mai 2008 (nesten alle). Tallerken er malt av Hilde Berntsen, eier av Kendo (Sianes bror), og det er bilde av Siane.

Tusen takk Hilde, en veldig personlig premie!

Sianes prizes and rosettes from the dog show 3rd of May (almost all).

The plate is painted of Hilde Berntsen, the owner of Kendo (Sianes brother), and it is picture of Siane.

Thank you so much Hilde, a very personal prize!

Foto: Andre Johannesen

Foto: Andre Johannesen

Siane og Kendo i Kristiansand/Siane and Kendo in Kristiansand 4.5.08

Foto: Andre Johannesen

14/11-07

Sist helg var vi på gården utenfor Kongsberg i forbindelse med utstillingen. Søndag hadde vi fotoseanse med alle hundene, det er så greit når de er løse.

Last weekend we were at the farm outside Kongsberg in connection with the dog show. Sunday we had a photosession with all the dogs, it's so nice when they are running free.

 
   

16/11-06

Siane har fått massasje i kveld hos Katja på Ekeberg Dyreklinikk. Det er faktisk mer enn 1 1/2 år siden sist vi var hos Katja, tiden går veldig fort. Siane vet så veldig godt hva hun skal når hun ser Katja, og synes det er både deilig og litt ekkelt, særlig når Katja finner triggerpunktene. Så får vi håpe at kveldens behandling gjør at Siane er enda mer bevegelig i utstillingsringen på Vikingskipet lørdag.

Siane has this evening got some massage by Katja at Ekeberg Vet. It's actually more than 1 1/2 years since last time we visited Katja, the time is running very fast. Siane knows very well what to do when she sees Katja, and thinks it's both good and a little bad, especially when Katja finds the spots that's not so good. Let's hope that this evenings treatment makes Siane more moveable in the dog show ring at Vikingskipet, Hamar saturday.

Spesialutstilling Norsk Berner Sennenhund Klubb 50-års jubileum,

Geilo, 3.6.06, Lydighet/Obedience

Dommer/judge: Arild Berntsen, Norway

Antall påmeldte/number of registrated: 19

105 poeng, 3. premie, 11. plass/105 points, 3rd price, placed as 11.

 

2/6-06

I går ble Siane badet, fønet og klippet, og er nå klar for NBSKs 50-års jubileumsutstilling på Geilo denne helgen. Lørdag blir det lydighet klasse 1, søndag utstilling der hun stiller i åpen klasse som består av ca 60 bernertisper og det ser ut til at hun får være med i oppdretterklasse også. Det er påmeldt ca 300 til denne utstillingen; utstilling valper og voksne, lydighet og agility.

Yesterday Siane got a bath, was dried and cut, and now she is ready for the Norwegian BMDs 50 years aniversary dog show at Geilo this weekend. Saturday she will compete in obedience class 1, sunday she will be showed in open class together with about 60 females. It looks like she will be showed in the breederclass as well. Number of registrated dogs at this dog show is about 300; dog show, obedience and agility.

19/2-06

Siane koser seg i snøen.

   

Dette bildet ble tatt av Siane 6/11 da vi var på besøk i Malung, Sverige. Foto: Anne-Lie Högberg

13/9-05

Lørdag gikk Siane bruksspor. Denne dagen hadde jeg lagt et til henne og et blodspor til Alfi. Sporet hadde ligget ca. 1 1/2 time og var vel ca. 100-150 meter langt med fire gjenstander; 1 tennisball som første gjenstand, deretter to naturpinner med noen meters opphold og 1 tennisball i sporslutt. For første gang la jeg ikke ut et lite spor først, jeg har gjort det tidligere for at hun skal få gå av seg det verste tempoet. Sporstarten var bare tøys og tull, masse gresspising, men i og med at hun har gått så mange spor tillot jeg meg å snakke litt hardt til henne for å fortelle at det var spor vi skulle gå. Hun skjønte det tydeligvis, for hun gikk resten av sporet veldig bra og fant alle gjenstandene. Den første pinnen knuste hun, men den andre fikk jeg ta. Vi gjør dette bare for gøy og for å aktivisere, så jeg er ikke så nøye på om hun tygger i stykker. I konkurranse tillates ikke dette, såvidt jeg vet.

Juni 2005
Siane fikk seg et etterlengtet bad etter at stabijvalpene var levert.

Siane var med på......
Norges første Stabijtreff høsten 2003
Hun har fått lov til å jobbe litt.....
selv om hun har HD - August 2003

Siane og Alfi sommeren 2002
Siane i bedet mellom buskene og ugresset

Siane fikk sitt første, og foreløpig eneste cert for dommer Rigmor Ulstad februar 2002

Siane som junior i 2000.

Her er noen bilder av Sianes bror, Kendo og hans datter Lilja, som begge bor hos Hilde Berntsen og Jan Erik Tofte i Kristiansand. Fotograf for alle bildene er Hilde Berntsen, og kommentarene under er også fra henne.

Kendo og Lilja ser en hund på den andre siden...
Lilja hører en hest...
Lilja med en liten pinne....
Mosespisere....
Kendo og Lilja, far og datter
Lilja 1. februar 2004
Kendo, sommerferien 2003
Kendo, Venabygdfjellets fineste berner, sommeren 2003
Kendo på mur...
Er jeg bare helt nydelig eller....